ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กมลวรรณ ศรีวงษ์ชัย วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2. ทพญ.กมลวัลย์ แย้มกลีบบัว วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ.กรองกาญจน์ ทองรักขาว วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
4. ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. ร.ต.หญิงกอพร สมิตะโยธิน วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
6. ทพญ.กัณฒพร ลักษณา วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
7. ทพญ.กันตพร คุณพนิชกิจ วุฒิบัตร จ.เลย
 • ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8. พ.ท.หญิง ทพญ.กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
9. ทพญ.กานต์นภัส ปีติอัครวัชร์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
10. ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11. ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.แก้วตา บุญชู วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
13. ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
14. ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
15. ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
16. นาวาโท ทพญ.ขวัญฤดี วัฒนธรรม อนุมัติบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
17. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18. ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19. ทพญ.จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
20. ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
21. ทพญ.ชญาธร เรืองดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
22. ทพญ.ชญามณฑน์ ธนาโอฬาร วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
23. ทพญ.ชณธร ถาพรธนวัต วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
24. ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
25. ทพญ.ชนานุช จันปัญญา วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
26. ทพ.ชวลิต เพียรมี วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
27. ทพญ.ชัชฎาภรณ์ ปลอดโปร่ง วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
28. ศ.(พิเศษ)ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
29. ทพญ.ชุติมา อมรพิพิธกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
30. ทพญ.ชุติมา ธีระเรืองไชยศรี วุฒิบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
31. ทพญ.โชติรัตน์ รักธรรมสงบ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
32. ทพญ.ญดา ศรีงาม อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
33. ทพญ.ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
34. ทพญ.ฐิตินันท์ สุคนธ์ฤทธิกร อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
35. ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
36. ทพญ.ณัฏฐา สุวัณณะศรี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
37. ทพญ.พันโทหญิงณัฐฐา ไร่ทิม วุฒิบัตร เขตดอนเมือง
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
38. ทพญ.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
39. ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
40. ทพญ.ดลหทัย สิทธิพงษ์พร วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
41. ทพญ.ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
42. ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
43. ทพญ.ดวงรัตน์ โอวัฒนาพานิช วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
44. ทพญ.ดารณี วัฒนาสันดาภรณ์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
45. ทพญ.ดุษฎี เกรียงเชิดศักดิ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
46. ทพญ.ดุษฎี ก่อก้องวิศรุต วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
47. ทพญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
48. ทพญ.ต้องใจ โชติธรรมาพงศ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
49. ทพญ.เตือนใจ พรมหาลา วุฒิบัตร จ.ตาก
 • ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
50. ทพญ.ทยาวีร์ ลิ่มสุวรรณ์ วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
51. ทพญ.ทราย พินิจไพฑูรย์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
52. ทพญ.ทิพวรรณ เครือเตียว วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
53. ผศ.ทพญ.ดร.ทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
54. ผศ.ทพ.ธนิส เหมินทร์ อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
55. อ.ทพญ.ดร.ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
56. พ.ท.หญิงธิรดา เด่นอุดม วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
57. ทพญ.ธีมาภรณ์ ณ สงขลา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
58. ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
59. ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธิ์ วุฒิบัตร เขตสวนหลวง
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
60. ทพญ.นรวรรณ โรจน์ลัคนาวงศ์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • จ.นครปฐม
61. ทพญ.นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์ อนุมัติบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
62. ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ์ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
63. ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
64. ทพญ.นิรมล ใจซื่อ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
65. ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
66. ทพญ.นิลุบล อัครพิมาน วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
67. ทพ.นิวัฒน์ ธะนะบุญยัง วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
68. ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
69. ทพญ.นุชนรี อัครชนียากร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
70. ทพญ.นุชนารถ เปล่งศรีงาม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
71. ทพญ.บังอร จิระเกียรติ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
72. ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
73. ผศ.ทพญ.บุณยวรีร์ คงพัฒน์ยืน อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • จ.ชลบุรี
 • จ.ชลบุรี
74. ทพญ.บุษกร เล็กเลิศศิริวงศ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
75. ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
76. ทพญ.เบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
77. ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล อนุมัติบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
78. ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกียรติ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
79. ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
80. ทพญ.ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์ วุฒิบัตร จ.หนองบัวลำภู
 • ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
81. ทพญ.ปรานี ผึ้งไผ่งาม วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
82. ทพญ.ปริญดา ทัศณรงค์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
83. รศ.ทพญ.ปริม อวยชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
84. ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
85. ทพญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
86. ทพญ.ปิยนุช ยงรุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
87. ทพญ.ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
88. ทพญ.ปิยะรัชต์ เอี่ยมเจริญ วุฒิบัตร เขตสะพานสูง
 • แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
89. ทพญ.ปิยะวรรณ ตั้งละมัย อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
90. ทพญ.ปิยาภรณ์ พูลธนะสาร วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
91. ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล อนุมัติบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
92. ทพญ.เปี่ยมพร ธรรมชาติ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
93. ทพญ.พนารัตน์ รัตนวรวิภา วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
94. ทพญ.พนิดา นาคะเกศ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
95. อ.ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
96. ทพญ.พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ วุฒิบัตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
97. ผศ.ทพ.ดร.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
98. ผศ.ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
99. ทพญ.พรพรรณ กิตติญาณปัญญา วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
100. ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
101. ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
102. ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
103. ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
104. ทพญ.พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
105. ทพญ.พิมพ์บุษร์ พรหมศรี วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
106. ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ วุฒิบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
107. ทพญ.เพ็ญทิพย์ แซ่ตั้ง วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
108. ทพญ.เพ็ญพิชชา เอี่ยมระหงษ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
109. รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
110. ทพญ.ภคธิติ รุจิโรจนานันท์ วุฒิบัตร เขตสวนหลวง
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
111. ทพญ.ภัทรภร สุทธิสารากร วุฒิบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
112. ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
113. ทพญ.ภัทริน โพธิสมภรณ์ วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
114. ทพญ.ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
115. ทพญ.ภาราณี สกุลคู อนุมัติบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
116. ทพญ.มณฑลิกานต์ สนธิชัย วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
117. ทพญ.มนวิภา เกียรติธนะบำรุง วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
118. พ.ต.หญิงมโนวดี สารพานิช วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
119. ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
120. ผศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
121. ทพญ.รตนอร จูห้อง วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
122. ทพญ.รติชนก นันทนีย์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
123. พตอ.หญิงรพีพรรณ โชคสมบัติชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
124. ทพญ.รมย์ชลี บุญญะธนาสิทธิ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
125. ผศ.ทพญ.รุจิรา เผื่อนอัยกา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
126. ทพ.เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์ วุฒิบัตร เขตสวนหลวง
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
127. ทพญ.ฤดี สกุลรัชตะ อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
128. ทพญ.ลตา พลันสังเกตุ วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
129. ทพญ.ลมโชย วศินะเมฆินทร์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
130. ทพญ.ลลิดา อสัตถพฤกษ์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
131. ทพญ.ลินจง วีระเศรษฐ์ศิริ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
132. ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
133. ทพ.วรชน ยุกตานนท์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
134. ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
135. ทพญ.วรรณกร ศรีอาจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
136. ผศ.ทพญ.วรรณา โล้วพฤกษ์มณี อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
137. ทพญ.วรัญญา คีรีเรืองชัย อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
138. ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ์ วุฒิบัตร จ.กำแพงเพชร
 • ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
139. ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
140. ทพญ.วราณี วังกังวาน อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
141. ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
142. ทพญ.วราภัทร ขันตี วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
143. ทพญ.วราวรรณ เกียรติเฉลิมวงศ์ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
144. ทพญ.วริฏฐา ทองตัน วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
145. ผศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
146. รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
147. ทพญ.วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
148. ทพญ.วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน์ วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
149. ทพญ.วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
150. ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
151. ทพญ.วิญญรักษ์ ปาละสุวรรณ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
152. ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน์ วุฒิบัตร จ.พิจิตร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
153. ทพญ.วิภาพรรณ โตสถาน วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
154. ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
155. ทพญ.วิลาสินี บุญลาภทวีโชค วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
156. ทพ.วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัย อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
157. อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
158. ทพญ.ศรัณยา กลัดแก้ว วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
159. อ.ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
160. อ.ทพญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
161. ทพญ.ศิรินันท์ มาบางครุ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
162. อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
163. รศ.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
164. ศ.เกียรติคุณ พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
165. ทพญ.สดศรี สกุลพงศ์ยืนยง อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
166. ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
167. ทพญ.สมพิศ ธรรมรังรอง อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
168. รศ.ทพ.สมหมาย ชอบอิสระ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
169. ทพญ.สายศุภี อารยสันติวงษ์ วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
170. ทพญ.สิรพัชร์ ตรีธรรมพินิจ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
171. ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
172. ทพ.สุกริช พูลสุข วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
173. ทพญ.สุดา แซ่เตียว วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
174. เรืออากาศโท ทพญ.สุธาสินี เกตานนท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
175. ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
176. ทพญ.สุพจมาลย์ กิจฉวี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
177. ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
178. ทพญ.สุภาณี ไหลภาภรณ์ วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
179. ทพญ.สุมนา ไหวดี วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
180. ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
181. ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 • อ.เมืองน่าน จ.น่าน
182. พ.ท.หญิงสุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
183. ทพญ.สุวรรณ ประสงค์ตันสกุล อนุมัติบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 • ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
184. ทพญ.สุวิมล สุเมธิวิทย์ อนุมัติบัตร เขตลาดพร้าว
 • แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
185. ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
186. ทพญ.หยาดฤทัย โก้สกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
187. ทพญ.เหมือนฝัน ชูโชคชัย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
188. ทพญ.อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศาล วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
189. ผศ.ทพญ.อนัญญา ภาสวรกุล อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
190. ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
191. ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
192. ทพญ.อมรวรรณ ช่วยเรือง วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
193. ทพญ.อรทัย ตันตยานนท์ อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
194. ทพญ.อรนิดา วัฒนรัตน์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
195. ทพญ.อรนุช อึ้งภากรณ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
196. ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
197. ทพญ.อรอนงค์ พนังคสิริ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
198. รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
199. ทพญ.อรอุมา คงทวีเลิศ วุฒิบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200. ทพญ.อะเคื้อ รักษ์ชน วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
201. ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
202. รศ.ทพญ.อัมพุช อินทรประสงค์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
203. ทพญ.อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน์ วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
204. ผศ.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
205. ทพญ.อารยา เทียนก้อน วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
206. ผศ.ทพญ.อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
207. ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 • ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
208. ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ์ อนุมัติบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
209. ทพญ.ไอยเรศ เติมรุ่งเรืองเลิศ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี