ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตสาธารณสุข ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ อนุมัติบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
2. ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
3. ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ อนุมัติบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
4. ทพญ.กันยารัตน์ คอวนิช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
5. ผศ.ทพ.การุญ เลี่ยวศรีสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
6. ทพ.โกเมศ วิชชาวุธ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
7. ทพ.ขวัญชัย คันธมธุรพจน์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
8. รศ.ดร.ทพญ.คมขำ พัฒนาภรณ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
9. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11. ทพ.จอนสัน พิมพิสาร อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
12. ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์ วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
13. ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
14. ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
15. ทพญ.จินดา พรหมทา อนุมัติบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
16. ทพญ.จิราพร ขีดดี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
17. ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย อนุมัติบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
18. ทพญ.จุฑามาศ ตรีรัตน์พันธ์ อนุมัติบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
19. ทพ.ฉัตรชัย มาแก้ว อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
20. ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล อนุมัติบัตร จ.พะเยา
 • ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
21. ทพ.เฉลิมพงษ์ ชิตไทสง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
22. ทพญ.ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
23. ทพญ.ญาณี ใจแก้ว อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
24. ทพ.ณรงค์ สุขสุอรรถ อนุมัติบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
25. รศ.ทพญ.ณัฐพร ยูรวงศ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
26. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27. ผศ.ทพญ.ดวงใจ เล็กสมบูรณ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28. ทพญ.ดวงพร ดวงทิพย์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
29. ทพญ.ดาวเรือง แก้วขันตี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
30. ทพญ.เต็มสิริ ป.ปาน วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
31. รศ.ทพ.ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
32. ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
33. ผศ.ทพญ.ดร.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
34. ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี อนุมัติบัตร จ.น่าน
 • ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
35. ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
36. ทพ.ธนัฎฐนนท์ อัศววัฒฑกี อนุมัติบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
37. ทพ.ธนากร ศฤงคารชยธวัช วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
38. ทพญ.ธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
39. ทพญ.ธิดา รัตนวิไลศักดิ์ อนุมัติบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
40. ทพญ.นนทลี วีรชัย อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
41. ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
42. ทพญ.นริสา กลิ่นเขียว วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
43. ทพ.นฤมนัส คอวนิช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
44. ทพ.นาริม โตะกานี วุฒิบัตร จ.นราธิวาส
 • ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
45. ทพญ.นาริศา หีมสุหรี วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
46. ทพญ.นิธินันท์ สกุลทอง อนุมัติบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
47. พ.ต.หญิงนุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์ วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
48. ผศ.ทพญ.นุสรา ภูมาศ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
49. ทพญ.โนรีด้า แวยูโซ๊ะ วุฒิบัตร จ.นราธิวาส
 • ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
50. ทพ.บัญชา ภูมิอัครโภคิน อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
51. ทพญ.บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
52. ทพญ.บุญเอื้อ ยงวานิชากร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
53. รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
54. ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
55. ทพ.ปองชัย ศิริศรีจันทร์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
56. ทพ.ปัญญา ขวัญวงศ์ อนุมัติบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
57. ทพญ.ปาริชาติ สรเทศน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
58. ทพ.ปิยะ ศิริพันธุ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
59. ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
60. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
61. ทพญ.ปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์ อนุมัติบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
62. ทพญ.ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
63. ทพญ.พรรณี ผานิดานันท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
64. ทพญ.พัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
65. ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
66. ทพญ.พิมพ์วิภา เศรษฐวรพันธุ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
67. ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 • ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
68. ทพ.พิศิษฐ์ สมผดุง อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
69. รศ.ทพ.พิสุทธิ์ สังขะเวส อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
70. ทพ.พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม อนุมัติบัตร จ.ตรัง
 • ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 • ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
71. ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
72. รศ.ทพญ.ภรณี พีรานนท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
73. ทพ.ภราดร ชัยเจริญ อนุมัติบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
 • ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
74. ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
75. ทพ.ภาณุศักดิ์ อินทสะโร อนุมัติบัตร จ.ระนอง
 • ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
 • ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
76. ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล อนุมัติบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
77. ทพญ.มัทนา เกษตระทัต อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
78. ทพญ.เมธินี คุปพิทยานันท์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
79. รศ.ทพ.ดร.ยุทธนา ปัญญางาม อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
80. ทพ.ยุทธนา คำนิล อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
81. ผศ.ดร.ทพญ.ยุพิน ส่งไพศาล อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
82. ผศ.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
83. ทพญ.ระวีวรรณ ปัญญางาม อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
84. ทพญ.รักชนก นุชพ่วง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
85. ทพญ.รัชฎา น้อยสมบัติ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
86. ทพญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ำสัน อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
87. ทพญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
88. ทพ.เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล อนุมัติบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
89. ทพญ.ลักขณา อุ้ยจิรากุล อนุมัติบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
90. ทพญ.ลาวัณย์ บุณยมานนท์ อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
91. ทพญ.วรรณศรี แก้วปินตา อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
92. ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
93. ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต อนุมัติบัตร จ.หนองบัวลำภู
 • ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
94. ทพญ.วรางคณา เทียมภักดี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
95. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
96. รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
97. ทพญ.วราภรณ์ จิระพงษา อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
98. ทพ.วราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
99. ทพ.วสันต์ ตันติธรรมภูษิต วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
100. ทพญ.วังจันทร์ กิตติภาดากุล อนุมัติบัตร จ.สิงห์บุรี
 • ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
101. ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา อนุมัติบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
102. ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
103. รศ.ทพ.วัลลภ ภูวพานิช อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
104. ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
105. ทพญ.วิยดา ล้อมทอง อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
106. ทพญ.วิลาวรรณ จันจร อนุมัติบัตร จ.แพร่
 • ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
107. รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
108. ทพ.วิวัฒน์ ธาราสมบัติ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
109. รศ.ทพ.วีรศักดิ์ เหลืองจามีกร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
110. ทพ.วีระ อิสระธานันท์ อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
111. ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
112. ทพ.วุฒิพงศ์ ธนะขว้าง อนุมัติบัตร จ.น่าน
 • ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
113. ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
114. ทพญ.ศรุตา แสงทิพย์บวร อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
115. ทพญ.ศศิธร ไชยประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
116. ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล อนุมัติบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
117. ทพญ.ศันสณี รัชชกูล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
118. ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
119. ทพญ.ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
120. ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
121. ทพญ.ศุภกร ศิริบุรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
122. ทพ.สงวน ก่อธรรมนิเวศน์ อนุมัติบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
123. ทพ.สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
124. ทพญ.สร้อยสน ธาราสมบัติ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
125. ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
126. ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
127. ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
128. ทพญ.สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
129. ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
130. ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
131. ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
132. ทพญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
133. ทพ.สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
134. ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
135. ผศ.ทพ.สุบิน พัวศิริ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
136. ทพญ.สุปราณี ดาโลดม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
137. ทพญ.สุพรรณี ศรีวิริยกุล อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
138. ทพ.สุรพล ตั้งสกุล อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
139. ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
140. ทพญ.สุวรรณา สมถวิล อนุมัติบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
141. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
142. ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
143. ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
144. ทพญ.อรฉัตร คุรุรัตนะ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
145. รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
146. ทพญ.อรพินท์ เค้าสงวนศิลป์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
147. ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
148. ผศ.อังคณา เธียรมนตรี อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
149. อ.ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
150. ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
151. ทพ.อาณัติ มาตระกูล วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
152. ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์ อนุมัติบัตร จ.ตรัง
 • ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
153. ทพญ.อารยา ภิเศก อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
154. ทพญ.อารีย์ ภูมิประเสริฐโชค อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
155. ทพญ.อารีรัตน์ สุทธิเบญจกุล วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
156. ทพญ.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ อนุมัติบัตร จ.พะเยา
 • ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
157. ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ อนุมัติบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
158. ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
159. ทพ.เอกพงศ์ เกยงค์ วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง