ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ วุฒิบัตร เขตดินแดง
 • เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3. ทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณี วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
4. ทพญ.กุลชลี ฉัตรวีระชัยกิจ วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5. อ.ทพญ.กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6. ทพญ.กุลรวี อินประโคน วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7. ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8. ทพญ.เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา อนุมัติบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
9. ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา ปัทมพันธุ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
10. ทพ.ขจรเดช วนรัตน์ วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
11. ทพญ.ขวัญจิต บุญประเสริฐ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.ขวัญชนก ขจรไชยกูล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
13. ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
14. ทพญ.จันทนา วังจั๋น วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
15. ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
16. ทพญ.จิรัชญา สาธิตพิฐกุล อนุมัติบัตร จ.ตรัง
 • ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
17. รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18. ผศ.ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์ อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
19. ทพ.ฉันทวัฒน์ สุทธิบุณยพันธ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
20. ทพญ.เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
21. ทพญ.ชญานี ชัชวานิชกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
22. ทพญ.ชนาศรี บรรเจิดเชิดชู วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
23. ทพ.ชยาพล ธำรงจารุวัตร อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
24. ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
25. ทพ.ชยุตพล เปล่งวิทยา อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
26. ทพญ.ชลลดา คำประสิทธิ์ วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
27. ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28. ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29. ทพ.ชุณห์ทวี โสภณสกุลแก้ว อนุมัติบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
30. รศ.ทพญ.ชุติมา มังกรกาญจน์ อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
31. ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
32. ทพญ.ฐิตาภา ภิญโญโสภณ วุฒิบัตร จ.นครนายก
 • ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
34. ทพญ.ฑิตา ผลพลังกูล วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
35. ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
36. ทพ.ณัฏฐวิทย์ นันบุญตา อนุมัติบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
37. น.สณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
38. ทพ.ดนัยณัติ ปัทมวรคุณ วุฒิบัตร จ.หนองคาย
 • ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
39. อ.ทพญ.ดวงรัตน์ กรสุวรรณสิน วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
40. ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
41. ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
42. ทพญ.ทวินันท์ พานพิศ วุฒิบัตร จ.นครนายก
 • ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
43. ทพญ.ธนพร เลิศศักดิ์ชัย อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
44. ผศ.ทพญ.ธนะเพ็ญ ศรีสุวรรณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
45. ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
46. ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
47. ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
48. ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
49. ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
50. ผศ.ทพญ.นารี ตุลานันท์ อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
51. ทพญ.น้ำฝน สุขเกษม วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
52. ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
53. ทพ.นิธิ อธิคมรังสฤษฏ์ อนุมัติบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
54. ทพ.นิรันดร โถทองคำ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
55. ทพญ.นิศานาถ ประวีณวงศ์วุฒิ วุฒิบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
56. ผศ.ทพญ.บุญรัตน์ สัตพัน อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
57. ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
58. ทพญ.ปภาภรณ์ เตชะพิชญ์อนันต์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
59. ทพญ.ปภาวิน อนุศักดิ์เสถียร วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
60. ทพญ.ประภัสสร พลอยแสงงาม อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
61. ทพ.ประเสริฐ พงศ์อัครกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
62. ทพญ.ปวีณา หาญอักษรณรงค์ วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
63. ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
64. ทพญ.ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
65. รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
66. ทพญ.ปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
67. ทพญ.ปิยะนุช ชนะจรัญวิทย์ วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
68. รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
69. ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
70. ทพ.เผ่าเทพ อึ๋งสกุล วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
71. ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
72. ทพญ.พัชรินทร์ ปอแก้ว อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
73. ทพญ.พาทินี พลาดิสัย อนุมัติบัตร เขตจอมทอง
 • แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
74. พ.ต.หญิง ทพญ.พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
75. ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
76. ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
77. ผศ.ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
78. ทพญ.ภาวิตา ตั้งศรีพงษ์กูล อนุมัติบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
79. ทพญ.ภาวี ปิติเจริญพันธ์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 • ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
80. ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
81. ทพ.มงคล เด่นเพชรกุล วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
82. รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
83. ทพญ.ยุพาพร กาญจนวรุตม์ วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • จ.ปราจีนบุรี
84. ทพญ.รสรินทร์ รัตนาชิราสุทธิ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
85. ทพ.รังสิต เมฆารักษ์ภิญโญ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
86. ทพญ.รัชฎา โมชฎาพร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
87. ทพญ.ฤทัยรัตน์ ว่องกิตติพงษ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
88. ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
89. ทพญ.ลัดดา เตชะรุ่งไพศาล วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
90. ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
91. ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ อนุมัติบัตร เขตจตุจักร
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
92. ทพญ.วาทินี วณิชเวทิน วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
93. ทพญ.วิทิตา จินตนาวัน อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
94. ผศ.ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
95. ผศ.ทพ.ดร.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
96. ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ อนุมัติบัตร เขตภาษีเจริญ
 • แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
97. ทพญ.ศรัณยา ศรีสุมะ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
98. ทพญ.ศรีประกาณฑ์ สุภเทพ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
99. ทพญ.ศศิวรรณ เวสยาสถิต วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
100. ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
101. ทพญ.ศิริกาญจน์ เจนวัฒนาเวช วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
102. ทพญ.ศิริณา พฤฒิวรวงศ์ วุฒิบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
103. ศ.ทพญ.ศิริพร ทิมปาวัฒน์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
104. ทพญ.ศุภกัญญา อร่ามเรือง วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
105. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
106. ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
107. ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
108. ทพ.สมชาติ กาญจนวัฒนา อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
109. ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ อนุมัติบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
110. ทพญ.สรัญญา วงศ์ศรีสุชน วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
111. ทพญ.สวิชญา สามไชย อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
112. ทพ.สัณฐ์ สกุลพาณิชย์พันธ์ อนุมัติบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
113. ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
114. ทพญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
115. ทพ.สิทธิโชค โอศิริ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
116. ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
117. พล.ต.ต.ทพ.ดร.สุทัตต์ จารุดิลก อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
118. ทพญ.สุธาสินี ประชานุรักษ์ วุฒิบัตร เขตยานนาวา
 • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
119. ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร วุฒิบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
120. รศ.ทพ.สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
121. ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
122. ทพญ.อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
123. ศ.คลินิก ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
124. ทพญ.อรชร ทองบุราณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
125. ทพญ.อริชสา เจริญมิตร วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
126. รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
127. ผศ.ทพญ.ดร.อังสนา ใจแน่น อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
128. ทพญ.อัจฉรา อิงประพันธ์กร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
129. ทพญ.อัจฉรี เจษฎาอรรถพล อนุมัติบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
130. ทพญ.อัจนา พูนแก้ว วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
131. ทพ.อาณัติ เดวี อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
132. ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
133. ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
134. ทพญ.อุษณีย์ อุ่ยวัฒนพงศ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
135. ทพ.เอกชัย ขบวนสาร วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง