ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมหัตถการ ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กรกมล สุขจิตร อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2. ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ.จารุพรรณ อุ่นสมบัติ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
4. ทพญ.จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
5. รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6. รศ.ทพญ.ดร.ชโณทัย เฮงตระกูล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7. ร.อ.หญิงชนกกานต์ ธงสมบัติ วุฒิบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
8. รศ.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.ชิตวรี ลีตระกูลวรรณา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
11. ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12. ผศ.ทพญ.ถวัลยรัตน์ โหละสุต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13. ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
14. ทพ.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
15. ทพญ.นัทธ์ชนัน วิทยเจียกขจร วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
16. ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย วุฒิบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
17. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวรพจน์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
18. อ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19. ผศ.ทพ.ดร.พงศ์ พงศ์พฤกษา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20. ผศ.ทพญ.พิมพ์มาดา เกษรักษ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
21. ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
22. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
23. ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
24. ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
25. ผศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
26. ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
27. ทพญ.มุรธา พานิช อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
28. ทพญ.ยศวดี มานะภักดี อนุมัติบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
29. ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
30. รศ.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
31. ทพญ.ลลิดา สุคนธมาน อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
32. ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
33. ทพญ.วรรณศรี อนุเมธางกูร วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
34. ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
35. รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
36. รศ.ทพ.วิทยา พัฒนพีระเดช อนุมัติบัตร เขตจตุจักร
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
37. ผศ.ทพญ.วีระพร วีระประวัติ อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
38. ทพ.ศรัณย์พงษ์ ปานทุ่ง วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
39. ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
40. ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
41. รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
42. ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
43. ทพ.สวัสดิ์ พจน์เลิศอรุณ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
44. ผศ.ทพญ.สายใจ มธุราสัย อนุมัติบัตร เขตดุสิต
 • เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
45. รศ.ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
46. ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
47. ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
48. ทพญ.สิริวัธน์ วัฒนพาณิชย์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
49. ทพ.สุชิต พูลทอง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
50. ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
51. ทพญ.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
52. ทพญ.สุมนา จิตติเดชารักษ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
53. ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
54. ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
55. ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
56. ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
57. ทพญ.อิสรา วงษ์ประภารัตน์ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
58. ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร