ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กนกพร พะลัง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. รศ.ทพญ.กฤษณา อิฐรัตน์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
3. ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสม อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4. ทพญ.กานต์สุดา อินทจักร์ อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
5. รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
6. รศ.ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
7. ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8. ทพญ.จิระวรรณ ธรรมพิพิธ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
9. ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.จีราภา บุณยสิงห์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11. ศ.ทพญใจนุช จงรักษ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12. ผศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
13. ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
14. ทพญ.ณพัชธีนันท์ เลิศพรภคิน วุฒิบัตร จ.อุทัยธานี
 • ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
15. ทพ.ณัชพล จมูศรี วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
16. ทพญ.ณัฐชาภรณ์ สงวนสิน วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
17. รศ.ทพญ.ดรุณี จินตกานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
18. รศ.ทพญ.ดร.ดวงพร เกิดผล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
19. รศ.ทพ.เทอดพงษ์ ตรีรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20. รศ.ทพ.นพ.ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
21. รศ.รอ.ธำรง อนันต์ศานต์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
22. ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล อนุมัติบัตร เขตประเวศ
 • แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
23. อ.ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
24. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
25. ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
26. รศ.ทพ.ประไพ ศิวโมกษธรรม อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
27. ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
28. รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
29. ทพญ.พรพิมล พูนศรัทธา วุฒิบัตร เขตสวนหลวง
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
30. เรืออากาศเอกพรภพ รัตนอาภา วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
31. ทพญ.พรรณนิภา ธรรมสมบัติ วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
32. ทพญ.พรรณี สุ่มสวัสดิ์ อนุมัติบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
33. อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
34. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
35. รศ.ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
36. ศ(พิเศษ) ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูร อนุมัติบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
37. ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
38. ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
39. ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
40. ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
41. รศ.ทพญ.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
42. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
43. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
44. รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
45. รศ.ทพญ.ลัคนา เหลืองจามิกร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
46. ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
47. รศ.ทพ.วรนัติ วีระประดิษฐ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
48. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
49. ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50. ทพญ.วัลดา สว่างอรุณ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
51. รศ.ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
52. รศ.ทพญ.วิจิตรา วิพิศมากูล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
53. ศ.ทพ.ดร.วินัย ศิริจิตร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
54. รศ.ทพญ.วิภาวี นิตยานันทะ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
55. อ.ทพญ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
56. ทพญ.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
57. ทพญ.ศรีจินดา อายตวงษ์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
58. ผ.ศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
59. ผศ.ทพญ.สมพร ประพันธ์พจน์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
60. ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
61. ทพญ.สมรรจน์ อาภรณ์เอี่ยม วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
62. รศ.ทพญ.สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
63. รศ.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
64. รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
65. รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
66. ทพ.สำเริง อินกล่ำ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
67. รศ.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
68. รศ.ทพ.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
69. รศ.ดร.ทพญ.สุพานี ธนาคุณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
70. ทพญ.สุพิชญา ขำเอี่ยม วุฒิบัตร จ.ชัยนาท
 • ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 • ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
71. รศ.ทพญ.สุพิศ จึงพาณิชย์ อนุมัติบัตร จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
72. พ.ต.หญิงสุภารัตน์ ธรรมรัตน์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
73. รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
74. รศ.ทพ.สุรศักดิ์ ชี้รัตน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
75. รศ.ทพญ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
76. ทพญ.เสาวนีย ไม้พานิช วุฒิบัตร จ.อำนาจเจริญ
 • ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
77. ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
78. ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
79. ทพญ.อรพินท์ โชคชัยธรรม วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
80. อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
81. ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
82. ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
83. ผศ.ทพ.อานนท์ จารุอัคระ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
84. รศ.ทพญ.อารีย์ เจนกิตติวงศ์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
85. อ.ทพ.อุทัย อุมา วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
86. รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร