รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

* ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
รายชื่อ คุณวุฒิ สาขา คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ครั้งที่ วันที่
1. ทพญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
2. ทพ. กิตติสุพันธุ์วณิช อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
3. ทพญ. จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
4. ทพญ. เจนตา ชะวะนะเวช วุฒิบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
5. ทพ. ทศพล ปิยะปัทมินทร์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
6. ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
7. ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
8. ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
9. ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
10. ทพญ. ปรีญา สุวรรณวิฑิต วุฒิบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
11. ทพญ. พรรัชนีแสวงกิจ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
12. ทพ. พลพิทยา วรชาติ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
13. ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
14. ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
15. ทพญ. มารศรีชัยวรวิทย์กุล อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
16. ทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
17. ทพญ. วิกันดา เขมาลีลากุล อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
18. ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
19. ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
20. ทพญ. ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
21. ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
22. ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
23. ทพญ. สมพร เรืองผกา อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
24. ทพญ. สมรตรีวิถีพร อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
25. ทพ. สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
26. ทพ. สมศักดิ์ เจิ่งประภากร อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
27. ทพญ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
28. ทพ. สุรชัย เดชคุณากร อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
29. ทพ. เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน 11/2562 9 ต.ค.2562
30. รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต อนุมัติบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
31. ทพญ. ดรุณีโอวิทยากุล วุฒิบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
32. ทพญ. พัชนีชูวีระ อนุมัติบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
33. ทพ. พีรศุษม์ รอดอนันต์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
34. ทพญ. วนิดา นิมมานนท์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
35. ทพญ. อังคณา แสงปัญญา อนุมัติบัตร ทันตกรรมทั่วไป 11/2562 9 ต.ค.2562
36. ทพ. กุลภพ สุทธิอาจ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
37. ทพ. จักรีองค์เทียมสัคค์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
38. ทพญ. จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
39. ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
40. ทพ. ชนวุตม์ อัศวนันท์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
41. ทพ. โชติรส คูผาสุข อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
42. ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
43. ทพ. ดนัย ยอดสุวรรณ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
44. ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
45. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
46. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
47. ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
48. ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
49. ทพญ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
50. ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
51. ทพญ. วีรนุช ทองงาม อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
52. ทพ. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
53. ทพญ. สุดารัตน์ นับดี วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
54. ทพญ. สุนี พงศ์โรจน์เผ่า อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
55. ทพญ. อิศราวัลย์ บุญศิริ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
56. ทพญ. อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ 11/2562 9 ต.ค.2562
57. ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข 11/2562 9 ต.ค.2562
58. ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข 11/2562 9 ต.ค.2562
59. ทพญ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข 11/2562 9 ต.ค.2562
60. ทพญ. เสมอจิต พิธพรชัยกุล อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข 11/2562 9 ต.ค.2562
61. ทพญ. อารีรัตน์ สุทธิเบญจกุล วุฒิบัตร ทันตสาธารณสุข 11/2562 9 ต.ค.2562
62. ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
63. ทพญ. เข็มพร กิจสหวงศ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
64. ทพญ. จินดา เลิศศิริวรกุล อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
65. ทพญ. ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
66. ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
67. ทพญ. ภัทรวดีลีลาทวีวุฒิ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
68. ทพญ. ยุวดีอัศวนันท์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
69. ทพญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
70. ทพญ. วิลาวัลย์ เลาวกุล อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
71. ทพญ. วีริษฏา ยิ้มเจริญ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
72. ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
73. ทพญ. อรนิดา วัฒนรัตน์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
74. ทพญ. อรอุมา อังวราวงศ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
75. ทพญ. อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
76. ทพ. โอภาส ริรัตนพงษ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2562 9 ต.ค.2562
77. ทพญ. กรกมล สุขจิตร อนุมัติบัตร ทันตกรรมหัตถการ 11/2562 9 ต.ค.2562
78. ทพญ. ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ 11/2562 9 ต.ค.2562
79. ทพ. พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ อนุมัติบัตร ทันตกรรมหัตถการ 11/2562 9 ต.ค.2562
80. ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช อนุมัติบัตร ทันตกรรมหัตถการ 11/2562 9 ต.ค.2562
81. ทพ. อวิรุทธ์ คล้ายศิริ วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ 11/2562 9 ต.ค.2562
82. ทพญ. พรรณวดี พันธัย อนุมัติบัตร ปริทันตวิทยา 11/2562 9 ต.ค.2562
83. ทพญ. สุชาดา พันธุรักษ์ อนุมัติบัตร ปริทันตวิทยา 11/2562 9 ต.ค.2562
84. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
85. ทพ. ไพรัช ธีรวรางกูร อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
86. ทพญ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
87. ทพ. ราชัย จึงสมจิตต์ วุฒิบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
88. ทพ. วินัย ศิริจิตร อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
89. ทพ. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
90. ทพ. อานนท์ จารุอัคระ อนุมัติบัตร วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 11/2562 9 ต.ค.2562
91. ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
92. ทพญ. เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
93. ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
94. ทพญ. ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
95. ทพญ. ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
96. ทพ. เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน อนุมัติบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
97. ทพ. ปกิต ตุ้งสวัสดิ์ วุฒิบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
98. ทพ. ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า วุฒิบัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11/2562 9 ต.ค.2562
99. นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
100. ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
101. ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
102. ทพ. ปริย แก้วประดับ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
103. ทพ. พิชัย วิทยากิตติพงษ์ อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
104. ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
105. ทพญ. ลลิตกร พรหมมา วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
106. ทพ. เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
107. ทพ. สมชาติ เราเจริญพร วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
108. ทพ. สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
109. ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
110. ทพญ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562
111. ทพ. อุดม ว่องไวทองดี วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11/2562 9 ต.ค.2562