รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการรับรองโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และทันตแพทยสภาแล้ว (อยู่ระหว่างการรับรองจาก สกอ.)

* ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
รายชื่อ สาขา คณะผู้บริหารฯ รับรอง คณะกรรมการทันตแพทยสภารับรอง
ครั้งที่ วันที่ ครั้งที่ วันที่
1. ทพญ. ทพญ.กันยวัชร์ รันตสุวรรณ ปริทันตวิทยา 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
2. ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
3. ทพ. สมหมาย ชอบอิสระ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
4. ทพญ. สั่งสม ประภายสาธก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
5. ทพ. สุบิน พัวศิริ ทันตสาธารณสุข 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
6. ทพญ. สุพัตรา แสงอินทร์ ปริทันตวิทยา 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
7. ทพญ. อุทัยวรรณ กาญจนกามล ทันตสาธารณสุข 7/2562 31 ก.ค.2562 6/2562 9 ส.ค.2562
8. ทพญ. จุติพร พนมบัวเลิศ ทันตกรรมทั่วไป 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
9. ทพญ. ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ทันตกรรมทั่วไป 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
10. ทพ.นพ. ธงชัย นันทนรานนท์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
11. ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ทันตกรรมจัดฟัน 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
12. ทพญ. นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ ทันตกรรมจัดฟัน 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
13. ทพญ. ปาริชาติ คำจิ่ม วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
14. ทพญ. พิมพ์ชนก ฟูศิริ ทันตกรรมจัดฟัน 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
15. ทพ. ไพศาล ชัยวัฒน์ ทันตกรรมจัดฟัน 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
16. ทพ. ยุทธนา คูวุฒยากร ทันตกรรมหัตถการ 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
17. ทพญ. วัชราภรณ์ คูผาสุข ทันตกรรมหัตถการ 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
18. ทพญ. วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
19. ทพ. สิทธิชัย ตันติภาสวศิน ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
20. ทพญ. สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ ทันตกรรมทั่วไป 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
21. ทพ. สุวิทย์ วิมลจิตต์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8/2562 28 ส.ค.2562 7/2562 12 ก.ย.2562
22. ทพญ. กาญจนา สิงขโรทัย ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
23. ทพ. ขจร กังสดาลพิภพ ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
24. ทพญ. บุญจิรา อนุกูล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
25. ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
26. ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
27. ทพญ. ยุวันดา ทรัพย์พิพัฒนา ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
28. ทพ. วริศ เผ่าเจริญ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
29. ทพ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
30. ทพญ. ศานุตม์ มังกรกาญจน์ ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
31. ทพญ. ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
32. ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
33. ทพ. สุพจน์ ตามสายลม ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
34. ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ ทันตกรรมจัดฟัน 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
35. ทพญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
36. ทพ. อรุณ ทีรฆพงศ์ ปริทันตวิทยา 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
37. ทพ. อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ทันตกรรมจัดฟัน 9/2562 2 ต.ค.2562 8/2562 10 ต.ค.2562
38. ทพญ. ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล ปริทันตวิทยา 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
39. ทพ. ธีรนัฐ ชัยยะสมุทร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
40. ทพญ. นวลฉวี หงษ์ประสงค์ ปริทันตวิทยา 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
41. ทพญ. บุญเอื้อ ยงวานิชากร ทันตสาธารณสุข 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
42. ทพ. เบ็จพจน์ ยศเนืองนิตย์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
43. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ทันตสาธารณสุข 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
44. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ ปริทันตวิทยา 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
45. ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ปริทันตวิทยา 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
46. ทพญ. อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 10/2562 30 ต.ค.2562 9/2562 14 พ.ย.2562
47. ทพญ. ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2563 25 พ.ย.2562 10/2562 12 ธ.ค.2562
48. ทพญ. พิชานัน ศรีสมหมาย ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2563 25 พ.ย.2562 10/2562 12 ธ.ค.2562
49. ทพญ. แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2563 25 พ.ย.2562 10/2562 12 ธ.ค.2562
50. ทพญ. วรรณา โล้วพฤกษ์มณี ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11/2563 25 พ.ย.2562 10/2562 12 ธ.ค.2562
51. ทพญ. นุชดา ศรียารัณย ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12/2562 25 ธ.ค. 2562 1/2563 9 ม.ค. 2563
52. ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทันตสาธารณสุข 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
53. ทพ. บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
54. ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ ปริทันตวิทยา 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
55. ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
56. ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
57. ทพญ. ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ ทันตสาธารณสุข 1/2563 29 ม.ค.2563 2/2563 13 ก.พ.2563
58. ทพ.นพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2/2563 26 ก.พ.2563 3/2563 12 มี.ค.2563
59. ทพ.นพ. นิษณ์ โอกูม่า วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2/2563 26 ก.พ.2563 3/2563 12 มี.ค.2563
60. ทพญ. วรางคณา เวชวิธี ทันตสาธารณสุข 2/2563 26 ก.พ.2563 3/2563 12 มี.ค.2563
61. ทพญ. สุปราณี ดาโลดม ทันตสาธารณสุข 2/2563 26 ก.พ.2563 3/2563 12 มี.ค.2563
62. ทพญ. กนกนัดดา ตะเวทีกุล ปริทันตวิทยา 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
63. ทพญ. จินตนา อิทธิเดชารณ ทันตกรรมทั่วไป 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
64. ทพ. ทองนารถ คำใจ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
65. ทพญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
66. ทพญ. มุรธา พานิช ทันตกรรมหัตถการ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
67. ทพญ. รสรินทร์ รัตนาชิราสุทธิ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
68. ทพญ. วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
69. ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร ทันตกรรมหัตถการ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
70. ทพญ. อรชร ทองบุราณ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
71. ทพญ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข ทันตกรรมหัตถการ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
72. ทพญ. อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3/2563 25 มี.ค.2563 4/2563 30 เม.ย.2563
73. ทพญ. กัลยา อินทรีย์ ทันตกรรมจัดฟัน 4/2563 29 เม.ย.2563 5/2563 7 พ.ค.2563
74. ทพ. ธนิต เจริญรัตน์ ทันตกรรมจัดฟัน 4/2563 29 เม.ย.2563 5/2563 7 พ.ค.2563
75. ทพญ. พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา ทันตกรรมทั่วไป 6/2563 24 มิ.ย.2563 7/2563 9 ก.ค.2563
76. ทพ. วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย ทันตกรรมทั่วไป 6/2563 24 มิ.ย.2563 7/2563 9 ก.ค.2563
77. ทพญ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม ทันตกรรมสำหรับเด็ก 6/2563 24 มิ.ย.2563 7/2563 9 ก.ค.2563
78. ทพญ. อรนุช เจียรสุจิตวิมล ทันตกรรมทั่วไป 6/2563 24 มิ.ย.2563 7/2563 9 ก.ค.2563
79. ทพญ. กฤษฎี ปัณณะรัส ทันตกรรมจัดฟัน 7/2563 29 ก.ค.2563 8/2563 13 ส.ค.2563
80. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ ทันตกรรมหัตถการ 7/2563 29 ก.ค.2563 8/2563 13 ส.ค.2563
81. ทพ. นิพันธ์ ชัยศรีสุขอำพร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 7/2563 29 ก.ค.2563 8/2563 13 ส.ค.2563
82. ทพญ. บุศนา คะบุศย์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 7/2563 29 ก.ค.2563 8/2563 13 ส.ค.2563
83. ทพญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ ทันตกรรมจัดฟัน 8/2563 26 ส.ค.2563 9/2563 10 ก.ย.2563
84. ทพ. ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8/2563 26 ส.ค.2563 9/2563 10 ก.ย.2563
85. ทพญ. ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9/2563 30 ก.ย.2563 10/2563 8 ต.ค.2563
86. ทพญ. สิตา ถาวรนันท์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 9/2563 30 ก.ย.2563 10/2563 8 ต.ค.2563
87. ทพญ. อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 9/2563 30 ก.ย.2563 10/2563 8 ต.ค.2563
88. ทพญ. พรทิพย์ ผจงวิริยาทร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10/2563 28 ต.ค. 2563 11/2563 12 พ.ย.2563
89. ทพญ. เบญญาดา ธีระอรรถเวช ปริทันตวิทยา 10/2563 28 ต.ค. 2563 11/2563 12 พ.ย.2563
90. ทพญ. กรกมล นิยมศิลป์ ทันตสาธารณสุข 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
91. ทพ. กิติ ศิริวัฒน์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
92. ทพญ. เกศกัญญา สัพพะเลข ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
93. ทพ. ขนิษฐ์ ธเนศวร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
94. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
95. ทพ. ไพศาล กังวลกิจ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
96. ทพญ. ภัคสินี กมลรัตนกุล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563
97. ทพ. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5/2563 27 พ.ค.2563 11/2563 12 พ.ย.2563