รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อ สาขา วันที่อนุมัติ
1. ทพญ. กนกวรรณ วลีรัตนวงศ์ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
2. ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล ทันตกรรมจัดฟัน 9 ม.ค. 63
3. ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ ปริทันตวิทยา 10 ก.ย. 63
4. ทพญ. กมลวรรณ ศรีวงษ์ชัย ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ต.ค. 62
5. ทพญ. กมลวัลย์ แย้มกลีบบัว ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11 ก.ค. 62
6. ทพญ. กรองกาญจน์ ทองรักขาว ทันตกรรมสำหรับเด็ก 15 มี.ค. 62
7. ทพญ. กันตพร คุณพนิชกิจ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 9 ก.ค. 63
8. ทพญ. กัลยาณี ตั้งประเสริฐ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
9. ทพญ. กิติยา นิ่มกุล ทันตกรรมทั่วไป 7 พ.ค. 63
10. ทพญ. กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 13 ส.ค. 63
11. ทพญ. แก้วตา บุญชู ทันตกรรมสำหรับเด็ก 14 พ.ย. 62
12. นาย คณิน นิ้มเจริญสุข ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
13. ทพ. จักรพงศ์ วารีรัตน์ ทันตสาธารณสุข 10 ต.ค. 62
14. ทพญ. จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
15. ทพญ. โจมา แสงแก้ว ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
16. ทพญ. เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
17. ทพญ. ชนานุช จันปัญญา ทันตกรรมสำหรับเด็ก 20 มิ.ย. 62
18. ทพญ. ชไมพร มีหนองหว้า ทันตกรรมทั่วไป 30 เม.ย. 63
19. ทพญ. ชลลดา คำประสิทธิ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 13 ก.พ. 63
20. ทพญ. ฑิตา ผลพลังกูล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 10 ต.ค. 62
21. ทพญ. ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
22. ทพญ. ดนัยา ศุภกาญจนกันติ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
23. ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล ทันตกรรมหัตถการ 8 พ.ย. 61
24. ทพญ. ต้องใจ โชติธรรมาพงศ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ต.ค. 62
25. ทพญ. เต็มสิริ ป.ปาน ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
26. ทพญ. ทรัสติยา ทัดเทียม ทันตกรรมทั่วไป 11 ก.ค. 62
27. ทพญ. ทับทิม เชื้อหมอ ทันตกรรมทั่วไป 9 ม.ค. 63
28. ทพญ. ทิพวรรณ เครือเตียว ทันตกรรมสำหรับเด็ก 12 มี.ค. 63
29. ทพ. ธนวรรษ อินทรแก้วศรี ทันตกรรมทั่วไป 9 ก.ค. 63
30. ทพ. ธนากร ศฤงคารชยธวัช ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
31. ทพ. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี ทันตกรรมหัตถการ 14 พ.ย. 62
32. ทพญ. ธนิษฐา สิมรีวงษ์ ทันตกรรมทั่วไป 10 ต.ค. 62
33. ทพ. ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ทันตกรรมประดิษฐ์ 10 ต.ค. 62
34. ทพญ. ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 13 ก.พ. 63
35. ทพญ. ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร ปริทันตวิทยา 10 ต.ค. 62
36. ทพ. ธีรวัต ผายป้องนา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
37. ทพญ. นนทิชา บรรพกาญจน์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 12 ก.ย. 62
38. ทพญ. นริสา กลิ่นเขียว ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
39. ทพญ. นาฏสิรี พานเข็ม ทันตกรรมทั่วไป 13 ส.ค. 63
40. นพ.ทพ. นิพนธ์ คล้ายอ่อน ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
41. ทพญ. นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 20 มิ.ย. 62
42. ทพ. นิวัฒน์ ธะนะบุญยัง ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ก.ย. 63
43. ร.อ.หญิง นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์ ทันตสาธารณสุข 10 ต.ค. 62
44. ทพญ. ปวีณา หาญอักษรณรงค์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ก.พ. 62
45. ทพญ. ปวีณา สง่าแสง ทันตกรรมประดิษฐ์ 10 ต.ค. 62
46. ทพ. ปวีร์ กาวิละ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
47. ทพ. ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
48. ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ ปริทันตวิทยา 10 ต.ค. 62
49. ทพ. พฤฒิ สันติภาพ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
50. ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
51. ทพ. พัลลภ สุวรรณอำไพ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
52. ทพญ. พิชชาภา พุกเผือก ทันตกรรมประดิษฐ์ 10 ต.ค. 62
53. ทพญ. พิมพ์รำไพ โมรานนท์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
54. ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
55. ทพญ. ภัทริน โพธิสมภรณ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 20 มิ.ย. 62
56. ทพ. ภาณุพงศ์ กุลรัตน์ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
57. ทพ. ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
58. ทพญ. มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
59. ทพญ. มุทิตา เจริญกิจ ทันตกรรมทั่วไป 10 ก.ย. 63
60. ทพ. เมธากร บุตรกระจ่าง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
61. ทพญ. รภัชตา สุธาสินีกุล ปริทันตวิทยา 10 ต.ค. 62
62. ทพญ. ลตา พลันสังเกตุ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 12 ธ.ค. 62
63. ทพ. วรภัทร ตราชู ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
64. ทพญ. วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
65. ทพ. วโรดม ชูทรงเดช ทันตกรรมทั่วไป 7 พ.ค. 63
66. ทพญ. วษา พืชน์ไพบูลย์ ทันตกรรมทั่วไป 12 มี.ค. 63
67. ทพญ. วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ม.ค. 62
68. ทพ. วิทวัส มงคลชาติ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
69. ทพ. ศรัณย์พงษ์ ปานทุ่ง ทันตกรรมหัตถการ 14 พ.ย. 62
70. ทพญ. ศศิณิษา วรังกูลเกษมกิจ ทันตกรรมทั่วไป 8 พ.ย. 61
71. ทพญ. ศิรินันท์ มาบางครุ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 9 ก.ค. 63
72. ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑี ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 ธ.ค. 62
73. ทพ. สันติภาพ พุทธนิมนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
74. ทพญ. สินีนาถ ค้าไกล ทันตกรรมทั่วไป 12 ธ.ค. 62
75. ทพญ. สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม ทันตกรรมประดิษฐ์ 10 ต.ค. 62
76. ทพญ. สุชญา จิระพินทุ ทันตกรรมทั่วไป 9 ก.ค. 63
77. ทพญ. สุดา แซ่เตียว ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ต.ค. 62
78. ทพญ. สุดาทิพย์ แสงปัญหา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
79. ทพญ. สุภัทรา ด่านวิทยากร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11 ก.ค. 62
80. ทพญ. อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศาล ทันตกรรมสำหรับเด็ก 11 ก.ค. 62
81. ทพ. อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
82. ทพ. อนิรุทธ์ ศรีสกุล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
83. ทพญ. อนุธิดา ฝั้นสาย ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
84. ทพญ. อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 11 ก.ค. 62
85. ทพญ. อรวรรณ พงษ์พิชยเดช ทันตกรรมทั่วไป 12 ธ.ค. 62
86. ทพญ. อลิษา ติระรัตนสมโภช ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
87. ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ต.ค. 62
88. ทพญ. อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 13 ส.ค. 63
89. ทพ. อาณัติ มาตระกูล ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
90. ทพญ. อาทิตยา ยนต์สุววรณ ทันตกรรมทั่วไป 8 พ.ย. 61
91. ทพ. เอกพงศ์ เกยงค์ ทันตสาธารณสุข 10 ต.ค. 62
92. ทพญ. ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี ทันตกรรมสำหรับเด็ก 8 ต.ค. 63
93. ทพญ. ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 8 ต.ค. 63
94. ทพ. สมชัย พงศ์กรกัมพล ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 ต.ค. 63
95. ทพ. ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
96. ทพ. วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
97. ทพญ. ฐัชญา แตงอุทัย ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
98. ทพญ. ณัฐชยา ทองมาลัย ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
99. ทพญ. สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
100. ทพญ. อัชฌา กะเหว่านาค ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 พ.ย. 63
101. ทพญ. กนกขวัญ พิพิธสมบัติ ทันตกรรมประดิษฐ์ 12 พ.ย. 63
102. ทพญ. ดนุนุช กุลโชครังสรรค์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 12 พ.ย. 63
103. ทพ. ภาสวิชญ์ ทับทิมทอง ทันตกรรมประดิษฐ์ 12 พ.ย. 63
104. ทพ. สุรวุฒิ อัตชู ทันตกรรมประดิษฐ์ 12 พ.ย. 63
105. ทพญ. กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง ปริทันตวิทยา 24 ธ.ค. 63
106. ทพ. ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 24 ธ.ค. 63
107. ทพญ. ณัฐวรา จำรูญศรี ทันตกรรมทั่วไป 24 ธ.ค. 63
108. ทพ. ชลธิศ ศุกระกาญจน์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 24 ธ.ค. 63
109. ทพญ. นิรมล เธียรศรีพจมาน ปริทันตวิทยา 14 ม.ค. 64
110. ทพญ. พรไพลิน เกษมคุณ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 14 ม.ค. 64
111. ทพญ. เพ็ญทิพย์ แซ่ตั้ง ทันตกรรมสำหรับเด็ก 14 ม.ค. 64
112. ทพญ. กัลย์ธิรา ว่องนาวี ทันตกรรมทั่วไป 14 ม.ค. 64
113. ทพญ. วรุตตา เกษมศานติ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 14 ม.ค. 64
114. ทพญ. สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร ปริทันตวิทยา 14 ม.ค. 64
115. ทพญ. จิรวรรณ ชาติพิทักษ์ ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
116. ทพญ. ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
117. ทพ. วสวัตต์ ปราณีโชติรส ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
118. ทพญ. ศศธร เมลานนท์ ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
119. ทพญ. ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
120. ทพ. ชวลิต เพียรมี ทันตกรรมสำหรับเด็ก 14 ม.ค. 64
121. ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษ์พร ทันตกรรมสำหรับเด็ก 14 ม.ค. 64
122. ทพ. ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์ ทันตกรรมจัดฟัน 11 ก.พ. 64
123. ทพ. กัมพล รัตตินทิวานนท์ ทันตกรรมทั่วไป 11 ก.พ. 64
124. ทพ. นวคุณ ชูรักษ์ ทันตกรรมทั่วไป 11 ก.พ. 64
125. ทพญ. ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ ทันตกรรมทั่วไป 11 ก.พ. 64
126. ทพญ. นทกมล วานิชกิตติกูล ปริทันตวิทยา 11 ก.พ. 64
127. ทพ. ภัทร์ ภู่เจริญ ปริทันตวิทยา 11 ก.พ. 64
128. ทพญ. อาภากร ปกป้อง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11 ก.พ. 64
129. ทพ. กฤษสิทธิ์ วารินทร์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11 ก.พ. 64
130. ทพญ. พัลลภา หลินศุวนนท์ ทันตกรรมจัดฟัน 11 มี.ค. 64
131. ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี ทันตกรรมจัดฟัน 11 มี.ค. 64
132. ทพญ. วินิตา สุวรรณประสิทธิ์ ปริทันตวิทยา 11 มี.ค. 64