รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (ตามเกณฑ์การสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อ สาขา วันที่อนุมัติ
1. ทพญ. กิตติ์ภารัช กมลธรรม ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
2. ทพ. เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
3. ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม ทันตกรรมสำหรับเด็ก 8 พ.ย. 61
4. ทพ. คเณศ โชติวรรักษ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 10 ต.ค. 62
5. ทพญ. จิรัชญา สาธิตพิฐกุล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8 พ.ย. 61
6. ทพญ. ชมภูนุช ศรีผดุงพร ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
7. ทพ. ชยาพล ธำรงจารุวัตร วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8 พ.ย. 61
8. ทพ. ชากร วรกุลพิพัฒน์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 10 ต.ค. 62
9. ทพ.ดร. ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
10. ทพญ. ณัฐกฤตา การพานิช ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
11. ทพ.ดร. ณัฐชนน ศิริพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
12. ทพญ. ดวงพร ดวงทิพย์ ทันตสาธารณสุข 10 ต.ค. 62
13. ทพญ. ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
14. ทพญ. ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
15. ทพญ. ธณัชช์ปิยา สมสุข ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
16. ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
17. ทพ. ธนัฎฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
18. ดร.ทพ. ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
19. ผศ.ทพ.นพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 14 พ.ย. 62
20. ทพญ. นภาพร กิตติถาวรกุล ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
21. ทพญ. นัดดา มนูญศิลป์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
22. ทพ. นิธิ อธิคมรังสฤษฏ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8 พ.ย. 61
23. ทพญ. นิลเนตร พานิชสิติ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
24. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 14 พ.ย. 62
25. ทพญ. บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร ทันตกรรมทั่วไป 14 พ.ย. 62
26. ทพ. ดร. ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
27. ทพญ.ดร. ปริยากร ชัยมงคล ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
28. ทพญ. ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช วิทยาเอ็นโดดอนต์ 8 พ.ย. 61
29. ทพญ. ปัทมวรรณ โคนันท์ ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
30. ทพญ. ปาณิศา พีรวณิชกุล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
31. ทพญ. ปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์ ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
32. ทพญ. ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
33. ทพญ. พรพรรณ จริยวิทยากุล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
34. ทพญ. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
35. ทพญ. พิมพ์ชนก ฟูศิริ ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
36. ทพญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ ปริทันตวิทยา 10 ต.ค. 62
37. ทพ. พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม ทันตสาธารณสุข 8 พ.ย. 61
38. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
39. ทพญ. ยศวดี มานะภักดี ทันตกรรมหัตถการ 8 พ.ย. 61
40. ทพญ. รวีวรรณ วงษ์เพชร ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
41. ทพญ. ฤดี สกุลรัชตะ ทันตกรรมสำหรับเด็ก 10 ต.ค. 62
42. ทพ. วิธวัช วงศ์สมุทร ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
43. ทพ. วุฒินันท์ พนมลักษณจิต ทันตกรรมประดิษฐ์ 15 มี.ค. 62
44. ทพญ. สมรพรรณ สินถาวรกุล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
45. ทพ. สัณฐ์ สกุลพาณิชย์พันธ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 10 ต.ค. 62
46. ทพ. สิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์ ปริทันตวิทยา 10 ต.ค. 62
47. ทพ. สิทธิโชค โอศิริ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 10 ต.ค. 62
48. ทพญ. สิรญาตา ศดิษฐ์ธชา ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
49. ทพญ. สิริญา มโนสุดประสิทธิ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
50. ทพญ. สุทิวา เบญจกุล ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
51. ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
52. ทพญ. อัจฉริยพร ภูมิภัทรสวัสดิ์ ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
53. ทพญ. อัญชลี วัชรักษะ ทันตกรรมประดิษฐ์ 10 ต.ค. 62
54. ทพ. อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล ทันตกรรมจัดฟัน 10 ต.ค. 62
55. ทพ. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ทันตกรรมจัดฟัน 8 พ.ย. 61
56. ทพ. ปริญญา อมรเศรษฐชัย ทันตกรรมทั่วไป 12 พ.ย. 63
57. ทพ. ตุลย์ ศรีอัมพร ทันตกรรมประดิษฐ์ 12 พ.ย. 63
58. ทพญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์ ทันตกรรมหัตถการ 14 ม.ค. 64
59. ทพญ. ชุตินันท์ นิรมิตรไชยนนท์ ปริทันตวิทยา 14 ม.ค. 64
60. ทพ. เทอดศักดิ์ อุตศรี ทันตสาธารณสุข 14 ม.ค. 64
61. ทพญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล ทันตสาธารณสุข 14 ม.ค. 64
62. ทพ. ยุทธนา คำนิล ทันตสาธารณสุข 14 ม.ค. 64
63. ทพญ. ชนิตา ตันติพจน์ ทันตกรรมทั่วไป 14 ม.ค. 64
64. ทพ. ณัฐพล ตั้งจิตร ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
65. ทพ. ธีรศักดิ์ นครน้อย ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
66. ทพญ. พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
67. ทพ. วรเทพ ฉันทดิลก ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
68. ทพญ. วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์ ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
69. ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวันท์ ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
70. ทพญ. พรหทัย เลียวสายทอง ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
71. ทพ. สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
72. ทพ. วิเศษพล สุทธิเดชานัย ทันตกรรมจัดฟัน 14 ม.ค. 64
73. ทพญ. ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
74. ทพ. ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
75. ทพ. อาณัติ เดวี วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
76. ทพญ. ขวัญชนก ขจรไชยกูล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
77. ทพญ. ภาวิตา ตั้งศรีพงษ์กูล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
78. ทพญ. พีรพร ทวีวัฒนไพศาล วิทยาเอ็นโดดอนต์ 14 ม.ค. 64
79. ทพญ. กัญญาพรรณ ปิติปัญญา ทันตกรรมประดิษฐ์ 14 ม.ค. 64
80. ทพญ. ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 14 ม.ค. 64