ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.ต.หญิงวันวิสาข์ นามวงษ์
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี ชั้นที่ 5 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน