ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.อ.หญิงบุณฑริกา สุวรรณเวโช
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน