ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.อ.พิมล บำรุง
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ 492/1 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน