ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ วณิชโยบล
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 อาคารฉกร. ชั้นที่ 4 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน 0816680200