ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรที่ทำงาน