ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.ท.หญิงศศลักษณ์ ดวงอัมพร
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้นที่ 6 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน