ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพญ.เมทินี เพชรจู
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก (ไม่ประสงค์เผยแพร่)