ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพญ.อภิรุม จันทน์หอม
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ แขวงสุเทพ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 50200
เบอร์โทรที่ทำงาน