ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50202
เบอร์โทรที่ทำงาน