ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.การุณ เวโรจน์
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มี ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรที่ทำงาน