ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ อ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน