ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.อ.หญิงวสุ เทพชาตรี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (วุฒิบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก (ไม่ประสงค์เผยแพร่)