ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพญ.สีตลา แสงกาญจนวนิช
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ซอย ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรที่ทำงาน