ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พล.ต.ตบุรี รัตนสุวรรณ
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 อาคารฉกร. ชั้นที่ 4 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน