วิสัยทัศน์และนโยบายคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 6 (พ.ศ.2559-2562)

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และ เป็นผู้นำทางวิชาชีพในระดับภูมิภาค และ ระดับสากล


นโยบาย

1. พัฒนา การฝึกอบรม การสอบวุฒิบัตร และ อนุมัติบัตร ให้ได้มาตรฐานสากล
2. สนับสนุนให้ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. พัฒนาให้ราชวิทยาลัยมีบทบาทในการชี้นำสังคม และ วิชาชีพทันตแพทย์
4. สนับสนุนการเพิ่มจำนวนสถาบันฝึกอบรม และ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. สนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรในสาขาต่างๆ
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สมาชิกราชวิทยาลัย และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับใช้สังคม
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของราชวิทยาลัย