ประกาศ

อื่นๆ 28 ก.พ. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 1 คน
อื่นๆ 21 ก.พ. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 16 ก.พ. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ฝึกอบรม 16 ก.พ. 67
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
สอบ อทวท 30 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
อื่นๆ 29 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
อื่นๆ 25 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 16 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุปฏิบัติการ
อื่นๆ 12 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 25 คน
ฝึกอบรม 11 ม.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
สอบ อทวท 21 ธ.ค. 66
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 สาขา
สอบ อทวท 21 ธ.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
อื่นๆ 13 ธ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี​นครินทรวิโรฒ​
อื่นๆ 04 ธ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อื่นๆ 13 พ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 13 คน
อื่นๆ 06 พ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร จากผลการสอบประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (จำนวน 6 สาขา)
ฝึกอบรม 01 พ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567
สอบ อทวท 30 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 30 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 26 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 26 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 20 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 20 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 20 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 8 คน
สอบ อทวท 20 ต.ค. 66
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 สาขา
สอบ อทวท 17 ต.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมหัตถการ
อื่นๆ 27 ก.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 15 ก.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 31 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 31 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมจัดฟัน (เฉพาะราย)
สอบ อทวท 30 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 29 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 28 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 25 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
อื่นๆ 23 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 21 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 18 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 17 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 15 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 10 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567
อื่นๆ 08 ส.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 21 ก.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
อื่นๆ 30 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 9 คน
สอบ อทวท 23 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางการอัพโหลดเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ของผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สอบ อทวท 23 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางการอัพโหลดเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ของผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2566
สอบ อทวท 20 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2566 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 16 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 9 คน
สอบ อทวท 09 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2566
สอบ อทวท 01 มิ.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 31 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ประจำปี 2566
อื่นๆ 23 พ.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 19 พ.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 03 พ.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ประจำปี 2566 กรณีเป็นผู้มีผลสอบผ่านข้อเขียนเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
อื่นๆ 28 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 1 คน
ฝึกอบรม 21 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
สอบ อทวท 20 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 1 คน
อื่นๆ 10 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 07 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 17 มี.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
อื่นๆ 13 มี.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 6 คน
ฝึกอบรม 09 มี.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 17 ก.พ. 66
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
สอบ อทวท 17 ก.พ. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 6 คน
อื่นๆ 30 ม.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 20 ม.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
อื่นๆ 10 ม.ค. 66
ผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที 7 (พ.ศ. 2562-2565)
ฝึกอบรม 05 ม.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
ฝึกอบรม 05 ม.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
อื่นๆ 14 ธ.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 74 คน
ฝึกอบรม 06 ธ.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อื่นๆ 29 พ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 12 คน
อื่นๆ 25 พ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 18 คน
สอบ อทวท 11 พ.ย. 65
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 (จำนวน 9 สาขา)
สอบ อทวท 11 พ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 12 คน
ฝึกอบรม 01 พ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566
สอบ อทวท 21 ต.ค. 65
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 (จำนวน 2 สาขา)
สอบ อทวท 21 ต.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 30 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 30 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน และรายละเอียดสถานที่สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 26 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อื่นๆ 22 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 6 คน
สอบ อทวท 09 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 6 คน
สอบ อทวท 06 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สอบ อทวท 05 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 02 ก.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 29 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง สถานที่สอบและลำดับการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมหัตถการ เพิ่มเติม
สอบ อทวท 29 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 29 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 25 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อื่นๆ 24 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 10 คน
สอบ อทวท 22 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 19 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 19 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 15 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 15 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 02 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565
ฝึกอบรม 01 ส.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566
สอบ อทวท 22 ก.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 6 คน
ฝึกอบรม 06 ก.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2564
อื่นๆ 27 มิ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 27 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2565
สอบ อทวท 17 มิ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
เลือกตั้ง 12 พ.ค. 65
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568)
อื่นๆ 10 พ.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 28 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565
สอบ อทวท 25 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
ฝึกอบรม 25 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
เลือกตั้ง 29 มี.ค. 65
ประกาศ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ข้อกำหนด และวิธีการเลือกตั้ง ประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568)
เลือกตั้ง 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัย ฯ วาระที่ 8 (พ.ศ.2565 - 2568)
อื่นๆ 23 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 8 คน
สอบ อทวท 11 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน
ฝึกอบรม 10 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 22 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
สอบ อทวท 22 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 6 คน
ฝึกอบรม 15 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
อื่นๆ 07 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 56 คน
เลือกตั้ง 31 ม.ค. 65
ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดการดําเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ วาระที่ 8 (พ.ศ.2565 - 2568)
ฝึกอบรม 26 ม.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
สอบ อทวท 14 ม.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 14 ม.ค. 65
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
อื่นๆ 20 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 12 คน
ฝึกอบรม 16 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบ อทวท 13 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง สถานที่สอบข้อเขียนเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพิ่มเติม
สอบ อทวท 13 ธ.ค. 64
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 13 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา จำนวน 1 คน
ฝึกอบรม 03 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบ อทวท 01 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง สถานที่สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพิ่มเติม
อื่นๆ 01 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 2 คน
สอบ อทวท 12 พ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน
ฝึกอบรม 01 พ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
สอบ อทวท 29 ต.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
อื่นๆ 27 ต.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 9 คน
สอบ อทวท 15 ต.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 คน
สอบ อทวท 07 ต.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
อื่นๆ 28 ก.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 13 คน
สอบ อทวท 02 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 23 ส.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 20 ส.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
ฝึกอบรม 05 ส.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ 27 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565
สอบ อทวท 16 ก.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 9 คน
ฝึกอบรม 06 ก.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาสถานภาพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2563 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร ในการสอบเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
อื่นๆ 05 ก.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 8 คน
สอบ อทวท 01 ก.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
อื่นๆ 16 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
ฝึกอบรม 14 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง การปรับเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต่ำหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ของผู้ที่จะสำเร็จการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2563
สอบ อทวท 11 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 8 คน
สอบ อทวท 07 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
อื่นๆ 25 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 14 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 11 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
ฝึกอบรม 30 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2563
ฝึกอบรม 09 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
สอบ อทวท 09 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
อื่นๆ 25 มี.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 19 มี.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
ฝึกอบรม 10 มี.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 25 ก.พ. 64
ประกาศฯ เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าบำรุงประจำปีตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาทันตสาธารณสุข สาขานิติทันตวิทยา และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สอบ อทวท 15 ก.พ. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 8 คน
ฝึกอบรม 12 ก.พ. 64
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
อื่นๆ 09 ก.พ. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 37 คน
สอบ อทวท 15 ม.ค. 64
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 15 ม.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 คน
อื่นๆ 11 ม.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
ฝึกอบรม 04 ม.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
สอบ อทวท 25 ธ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
อื่นๆ 04 ธ.ค. 63
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การปรับปริมาณสูงสุดของฟลูออไรด์ในยาสีฟันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุสำหรับประเทศไทย
อื่นๆ 30 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 16 คน
ฝึกอบรม 30 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564
สอบ อทวท 23 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 18 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 18 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 17 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สอบ อทวท 16 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 13 พ.ย. 63
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 13 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 13 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 13 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 13 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 06 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 02 พ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมหัตถการ
อื่นๆ 29 ต.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 15 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 09 ต.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 09 ต.ค. 63
ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สาขาปริทันตวิทยา)
อื่นๆ 06 ต.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
ฝึกอบรม 02 ต.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
สอบ อทวท 01 ต.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง สถานที่สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพิ่มเติม
สอบ อทวท 14 ก.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 11 ก.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
อื่นๆ 10 ก.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 03 ก.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 31 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมทั่วไป
อื่นๆ 31 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 3 คน
สอบ อทวท 28 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 28 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564
อื่นๆ 28 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 27 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 20 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 20 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 20 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 14 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 3 คน
อื่นๆ 07 ส.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
อื่นๆ 30 ก.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 15 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
ฝึกอบรม 10 ก.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
อื่นๆ 30 มิ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป จำนวน 2 คน
ฝึกอบรม 19 มิ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 19 มิ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป จำนวน 2 คน
สอบ อทวท 02 มิ.ย. 63
สาขาที่เปิดสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (จำนวน 10 สาขา)
สอบ อทวท 01 มิ.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
อื่นๆ 28 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
ฝึกอบรม 19 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2562
ฝึกอบรม 12 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
สอบ อทวท 08 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป จำนวน 2 คน
สอบ อทวท 01 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป
ฝึกอบรม 01 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 01 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ฝึกอบรม 01 พ.ค. 63
กำหนดการ ตอบรับผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ฝึกอบรม 01 พ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ฝึกอบรม 15 เม.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 10 เม.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 01 เม.ย. 63
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
อื่นๆ 30 มี.ค. 63
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
อื่นๆ 23 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19
สอบ อทวท 15 มี.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน
ฝึกอบรม 26 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม 20 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบ อทวท 14 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน
ฝึกอบรม 06 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขชื่อหลักสูตรและเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ
อื่นๆ 29 ม.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 2 คน
อื่นๆ 21 ม.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
ฝึกอบรม 14 ม.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563
สอบ อทวท 10 ม.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน
อื่นๆ 27 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
อื่นๆ 25 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
สอบ อทวท 25 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
อื่นๆ 20 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 17 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ
อื่นๆ 03 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 02 ธ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 26 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
สอบ อทวท 22 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสือวุฒิบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2562
อื่นๆ 19 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 18 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 18 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่องผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
อื่นๆ 01 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 15 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 คน
สอบ อทวท 15 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
ฝึกอบรม 04 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563
สอบ อทวท 20 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อื่นๆ 16 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 13 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 11 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 06 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 30 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 30 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง การทำลายหลักฐานการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
อื่นๆ 30 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 29 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 27 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 27 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 27 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 23 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา
อื่นๆ 23 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างจัดทำสื่อโซเชียลชุดควำมรู้ทำงทันตกรรม
สอบ อทวท 23 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 20 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 19 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 15 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
อื่นๆ 08 ส.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง การจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 24 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฝึกอบรม 23 ก.ค. 62
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 23 ก.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 15 ก.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ
สอบ อทวท 04 ก.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 3 คน
ฝึกอบรม 21 มิ.ย. 62
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 21 มิ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 21 มิ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 18 มิ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
ฝึกอบรม 11 มิ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 30 พ.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
ฝึกอบรม 27 พ.ค. 62
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
อื่นๆ 24 พ.ค. 62
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 24 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เลือกตั้ง 10 พ.ค. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562 - 2565)
อื่นๆ 30 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ฝึกอบรม 29 เม.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
เลือกตั้ง 01 เม.ย. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งประธานรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
เลือกตั้ง 01 เม.ย. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
สอบ อทวท 22 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 20 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 1 คน
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ (ดัดลวด) และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลือกตั้ง 27 ก.พ. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
สอบ อทวท 20 ก.พ. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2562 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 คน
อื่นๆ 07 ก.พ. 62
ประกาศฯเรื่อง การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
สอบ อทวท 06 ก.พ. 62
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 และ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 30 ม.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบ อทวท 25 ม.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 21 ธ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 23 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 13 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 01 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบ อทวท 16 ต.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 11 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 11 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 09 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 07 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 03 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 03 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 30 ส.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 29 ส.ค. 61
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
สอบ อทวท 27 ส.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรประดิษฐ์
สอบ อทวท 20 ส.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา
สอบ อทวท 15 ส.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 04 ส.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ฝึกอบรม 19 ก.ค. 61
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
สอบ อทวท 13 ก.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
ฝึกอบรม 13 ก.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
อื่นๆ 13 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
อื่นๆ 21 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการราชวิทยาลัย - เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝึกอบรม 11 มิ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
สอบ อทวท 07 มิ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 04 มิ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 21 พ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 สาขาทันตสาธารณสุข
ฝึกอบรม 11 พ.ค. 61
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ฝึกอบรม 11 พ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561
สอบ อทวท 11 พ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 04 พ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ฝึกอบรม 01 พ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
สอบ อทวท 27 เม.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 25 เม.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม) สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 19 เม.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
ฝึกอบรม 13 มี.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม 09 มี.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม 07 มี.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝึกอบรม 05 ก.พ. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาทันตกรรมหัตถการ
ฝึกอบรม 30 ม.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561
สอบ อทวท 23 ม.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
สอบ อทวท 18 ม.ค. 61
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และสาขานิติทันตวิทยา
สอบ อทวท 29 ธ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
สอบ อทวท 19 ธ.ค. 60
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 18 ธ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 20 พ.ย. 60
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 13 พ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ฝึกอบรม 02 พ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561
สอบ อทวท 19 ต.ค. 60
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 16 ต.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 12 ต.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 18 ก.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ฝึกอบรม 14 ก.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 16 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 16 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 16 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง การทำลายหลักฐานการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สอบ อทวท 15 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 09 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 08 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 07 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมทั่วไป
สอบ อทวท 04 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
สอบ อทวท 03 ส.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ยกเว้นข้อเขียน 31 ก.ค. 60
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตร ประจำปี 2560 (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน)
สอบ อทวท 19 ก.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ยกเว้นข้อเขียน 14 ก.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560
ฝึกอบรม 13 มิ.ย. 60
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 09 มิ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ยกเว้นข้อเขียน 07 มิ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 02 มิ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ยกเว้นข้อเขียน 01 มิ.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 29 พ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2560 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 17 พ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 17 พ.ค. 60
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ฝึกอบรม 13 พ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560
ฝึกอบรม 13 พ.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560
ฝึกอบรม 28 เม.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ยกเว้นข้อเขียน 27 เม.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560
ฝึกอบรม 10 เม.ย. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกอบรม 01 มี.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกอบรม 03 ก.พ. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
ยกเว้นข้อเขียน 31 ม.ค. 60
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 30 ม.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560
ฝึกอบรม 27 ม.ค. 60
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 09 ธ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
สอบ อทวท 11 พ.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 04 พ.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ อทวท 27 ต.ค. 59
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2559
สอบ อทวท 14 ต.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 14 ต.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 30 ก.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
เลือกตั้ง 15 ก.ย. 59
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)
สอบ อทวท 08 ก.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2559
สอบ อทวท 08 ก.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ประจำปี 2559
สอบ อทวท 02 ก.ย. 59
ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ประจำปี 2559
สอบ อทวท 19 ส.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี 2559
สอบ อทวท 05 ส.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประจำปี 2559
สอบ อทวท 29 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประจำปี 2559
เลือกตั้ง 29 ก.ค. 59
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)
สอบ อทวท 28 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ประจำปี 2559
สอบ อทวท 22 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ประจำปี 2559
สอบ อทวท 17 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ประจำปี 2559
ฝึกอบรม 15 ก.ค. 59
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 15 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ยกเว้นข้อเขียน 15 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2559
ยกเว้นข้อเขียน 08 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
สอบ อทวท 08 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 07 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2559
สอบ อทวท 01 ก.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปี 2559
สอบ อทวท 10 มิ.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2559
ฝึกอบรม 10 มิ.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
สอบ อทวท 05 มิ.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประจำปี 2559
สอบ อทวท 31 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเฉพาะข้อเขียนหรือผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
อื่นๆ 31 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป ปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบ อทวท 27 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2559 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 26 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 24 พ.ค. 59
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาปริทันตวิทยา และสาขาทันตกรรมทั่วไป
ฝึกอบรม 22 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
สอบ อทวท 12 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2559 ของทันตแพทยสภา
ยกเว้นข้อเขียน 02 พ.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2559
ฝึกอบรม 29 เม.ย. 59
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ฝึกอบรม 22 เม.ย. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559
ฝึกอบรม 29 มี.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ ประจำปีการศึกษา 2559
ฝึกอบรม 22 มี.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม 17 มี.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม 17 มี.ค. 59
กำหนดสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
ฝึกอบรม 09 มี.ค. 59
กำหนดสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝึกอบรม 07 มี.ค. 59
ประกาศฯเรื่อง กำหนดสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรม 07 มี.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ยกเว้นข้อเขียน 03 ก.พ. 59
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2559 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 29 ม.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559
สอบ อทวท 19 ม.ค. 59
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 04 พ.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559
สอบ อทวท 30 ต.ค. 58
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2558
สอบ อทวท 29 ต.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 14 ก.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 11 ก.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2558
ยกเว้นข้อเขียน 27 ส.ค. 58
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558
ยกเว้นข้อเขียน 13 ก.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558
สอบ อทวท 25 มิ.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2558
ฝึกอบรม 19 มิ.ย. 58
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 17 มิ.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 16 พ.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 07 พ.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อการรับรองจากทันตแพทยสภา
ยกเว้นข้อเขียน 01 พ.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558
สอบ อทวท 01 พ.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง การเตรียม file เอกสารผู้ป่วย สำหรับการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท 29 เม.ย. 58
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2558 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 22 เม.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 16 เม.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาปริทันตวิทยา (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 16 เม.ย. 58
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ฝึกอบรม 10 เม.ย. 58
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558
ฝึกอบรม 20 มี.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง การทำงานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2558 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ฝึกอบรม 11 มี.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม 05 มี.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม 05 มี.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ยกเว้นข้อเขียน 03 มี.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกอบรม 18 ก.พ. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 16 ก.พ. 58
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558
ยกเว้นข้อเขียน 30 ม.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง การเตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558 ของทันตแพทยสภา
ยกเว้นข้อเขียน 21 ม.ค. 58
ประกาศฯ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558 ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 16 ม.ค. 58
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 26 พ.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 25/2557 เรื่อง การเตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
สอบ อทวท 21 พ.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 24/2557 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกการเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2558
ฝึกอบรม 29 ต.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 23/2557 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่างๆ
สอบ อทวท 29 ต.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 22/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 24 ต.ค. 57
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2557
ฝึกอบรม 17 ต.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 20/2557 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558
ยกเว้นข้อเขียน 24 ก.ย. 57
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สอบ อทวท 23 ก.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 21/2557 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 12 ก.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 19/2557 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2557
ยกเว้นข้อเขียน 05 ก.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 18/2557 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ยกเว้นข้อเขียน 29 ส.ค. 57
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557
อื่นๆ 22 ส.ค. 57
การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 เรื่อง \"วิจัย....เปลียนชีวิต\" ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สอบ อทวท 31 ก.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 17/2557 เรื่อง สถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2557 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบ อทวท 21 ก.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 16/2557 เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2557 สาขาทันตสาธารณสุข
ยกเว้นข้อเขียน 15 ก.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 15/2557 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557
สอบ อทวท 27 มิ.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 14/2557 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2557 สาขาทันตกรรมหัตถการ
สอบ อทวท 24 มิ.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 13/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2557
ยกเว้นข้อเขียน 02 พ.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 12/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557
สอบ อทวท 01 พ.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 9/2557 เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2557 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 25 เม.ย. 57
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 25 เม.ย. 57
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม 25 เม.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 11/2557 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 25 เม.ย. 57
ประกาศฯ ที่ 10/2557 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม 21 มี.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 8/2557 เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 21 มี.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 7/2557 เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม 14 มี.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 6/2557 เรื่อง รายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
สอบ อทวท 21 ก.พ. 57
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 17 ก.พ. 57
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ฝึกอบรม 13 ก.พ. 57
ประกาศฯ ที่ 5/2557 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557
ฝึกอบรม 07 ก.พ. 57
ประกาศฯ ที่ 4/2557 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
อื่นๆ 27 ม.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 3/2557 การทำลายหลักฐานการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร
สอบ อทวท 20 ม.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 2/2557 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
ยกเว้นข้อเขียน 13 ม.ค. 57
ประกาศฯ ที่ 1/2557 เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 27 ธ.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 25/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557
สอบ อทวท 25 พ.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 24/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
อื่นๆ 18 พ.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 22/2556 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
สอบ อทวท 07 พ.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 21/2556 เรื่อง การขยายเวลากำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 16 ต.ค. 56
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2556
ฝึกอบรม 30 ก.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 20/2556 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงจำนวนรับเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
เลือกตั้ง 27 ก.ย. 56
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 6/2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
ฝึกอบรม 16 ก.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 19/2556 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2557
สอบ อทวท 15 ก.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 18/2556 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2556
สอบ อทวท 06 ก.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 17/2556 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
ยกเว้นข้อเขียน 28 ส.ค. 56
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตร
เลือกตั้ง 15 ส.ค. 56
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 5/2556 เรื่อง ข้อกำหนด และวิธีการเลือกตั้ง ประธานและรองประธาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
เลือกตั้ง 15 ส.ค. 56
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 4/2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยวาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
อื่นๆ 17 ก.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 16/2556 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบ อทวท 17 ก.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 15 /2556 เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2556 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ยกเว้นข้อเขียน 12 ก.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 14/2556 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2556
สอบ อทวท 12 ก.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 13 /2556 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2556 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
เลือกตั้ง 09 ก.ค. 56
ประกาศ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 3/2556 เรื่อง การเสนอชื่อสมาชิกสามัญที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานและรองประธาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2559)
สอบ อทวท 05 ก.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 12/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2556
เลือกตั้ง 05 ก.ค. 56
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 2/2556 เรื่อง แก้ไขกำหนดการดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
เลือกตั้ง 29 มิ.ย. 56
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 1/2556 เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธาน คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
เลือกตั้ง 29 มิ.ย. 56
คำสั่งราชวิทยาลัยฯ ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2556-2559)
ยกเว้นข้อเขียน 17 มิ.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 11 /2556 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2556 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา)
ยกเว้นข้อเขียน 02 พ.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 10/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2556
ฝึกอบรม 19 เม.ย. 56
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 19 เม.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 9/2556 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
สอบ อทวท 03 เม.ย. 56
ประกาศฯ ที่ 8/2556 เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2556 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 18 มี.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 7/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 15 ก.พ. 56
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกอบรม 15 ก.พ. 56
ประกาศฯ ที่ 6/2556 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกอบรม 12 ก.พ. 56
ประกาศฯ ที่ 5/2556 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
ยกเว้นข้อเขียน 15 ม.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 4/2556 เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2556 ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 11 ม.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 3/2556 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม 10 ม.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 2/2556 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกอบรม 04 ม.ค. 56
ประกาศฯ ที่ 1/2556 เรื่อง รายละเอียดการจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เฉพาะผู้ที่เลือกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรม 26 ธ.ค. 55
ประกาศฯ ที่ 22/2555 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกอบรม 18 ธ.ค. 55
ประกาศฯ ที่ 21/2555 เรื่อง การตรวจหลักฐานประกอบการสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบ อทวท 31 ต.ค. 55
ประกาศฯ ที่ 20/2555 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน)
สอบ อทวท 04 ต.ค. 55
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2555
อื่นๆ 14 ก.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 19/2555 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข
สอบ อทวท 14 ก.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 18/2555 เรื่องผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2555
สอบ อทวท 03 ก.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 17/2555 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรครั้งที่ 2(เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 03 ก.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 16/2555 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2556
สอบ อทวท 18 ก.ค. 55
ประกาศฯ ที่ 15/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2555 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สอบ อทวท 09 ก.ค. 55
ประกาศฯ ที่ 14/2555 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2555 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สอบ อทวท 26 มิ.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 13/2555 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2555 เพิ่มเติม
สอบ อทวท 22 มิ.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 12/2555 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2555
อื่นๆ 15 มิ.ย. 55
ประกาศฯ ที่ 11/2555 เรื่องรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป
ฝึกอบรม 23 เม.ย. 55
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555(รอบที่ 2)
ฝึกอบรม 20 เม.ย. 55
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 10/2555 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2
อื่นๆ 20 มี.ค. 55
ใบคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม..
ฝึกอบรม 20 มี.ค. 55
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 9/2555 เรื่อง รายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2
ฝึกอบรม 09 มี.ค. 55
รายละเอียดการรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๒
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 55
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 8/2555 เรื่อง การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม
ฝึกอบรม
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
ฝึกอบรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555
สอบ อทวท
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 7/2555 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน)
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 6/2555 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 5/2555 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 2555 รอบที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 4/2555 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนหลักสูตรฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรสาขาหัตถการ จุฬาฯ 2555
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 3/2555 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนหลักสูตรฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรสาขาจัดฟัน มหิดล 2555
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 2/2555 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนหลักสูตรฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรสาขาเอ็นโดดอนต์ จุฬาฯ 2555
สอบ อทวท
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 1/2555 เรื่อง การสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2555 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 21/2554 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ปี 2555
ฝึกอบรม
การจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 คณะทันตฯ ม.มหิดล
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ปรับปรุง)
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อื่นๆ
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 20/2554 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข
ฝึกอบรม
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ปี 2555 คณะทันตฯ จุฬาฯ
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาทันตกรรมหัตถการ
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 18/2554 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ปี 2554 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน)
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 17/2554 เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 16/2554 เรื่อง แก้ไขกำหนดการรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
สอบ อทวท
ขอเลื่อนกำหนดการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาทันตสาธารณสุข
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาปริทันตวิทยา
อื่นๆ
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 15/2554 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข
ฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 14/2554 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน)
ฝึกอบรม
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปี 2555 สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สอบ อทวท
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 13/2554 เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2554
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 12/2554 เรื่อง การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
สอบ อทวท
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 11/2554 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ปี 2554
สอบ อทวท
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 10/2554 เรื่อง ยกเลิกการแก้ไขกำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2554
ฝึกอบรม
ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 8/2554 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รอบที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2552
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ประจำปี 2551
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2551
ฝึกอบรม
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2550 ครั้งที่ 2