ประกาศ

การสมัครเข้าฝึกอบรม

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13 มี.ค. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09 มี.ค. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08 มี.ค. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
07 มี.ค. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาทันตกรรมหัตถการ
05 ก.พ. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561
30 ม.ค. 61

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน)

การขอรับหนังสืออนุมัติบัตร ประจำปี 2560 (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน)
31 ก.ค. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560
14 ก.ค. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายละเอียดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 สาขาทันตสาธารณสุข
07 มิ.ย. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 สาขาทันตกรรมหัตถการ
01 มิ.ย. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560
27 เม.ย. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2560 ของทันตแพทยสภา
31 ม.ค. 60

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
19 เม.ย. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
23 ม.ค. 61
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และสาขานิติทันตวิทยา
18 ม.ค. 61
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
29 ธ.ค. 60
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
19 ธ.ค. 60
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
18 ธ.ค. 60