หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2560 สาขาปริทันตวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาทันตกรรมจัดฟัน (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาทันตสาธารณสุข (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาทันตกรรมหัตถการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) สาขาทันตกรรมทั่วไป (อยู่ระหว่างปรับปรุง) สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (อยู่ระหว่างปรับปรุง)