กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เปิดฝึกอบรม 3 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลชลบุรี

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่เปิดฝึกอบรม 3 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้สมัครควรมาดูงานที่สถาบันฝึกอบรม 1-2 wk ก่อนการมาสอบสัมภาษณ์

โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
*หมายเหตุ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลสอบรวมกันทุกสถาบัน
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
7 ธันวาคม 2565 08:00 - 16:00 น. สัมภาษณ์ ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -