กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตกรรมทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
22 ธันวาคม 2565 08.30 - 16.30 ปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ลุกนั่งสะดวก -
23 ธันวาคม 2565 08.30 - 16.30 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
7 ธันวาคม 2565 11.00-12.00 อังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช (ห้องบรรยาย 1) -
7 ธันวาคม 2565 13.00-16.30 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช (ห้องบัณฑิตศึกษา 4) -
7 ธันวาคม 2565 9.00-11.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช (ห้องบรรยาย 1) -

สถาบันทันตกรรม

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
13 ธันวาคม 2565 09.00 น. ข้อเขียน ห้องบรรยาย 707 ชั้น 7 -
14 ธันวาคม 2565 09.00 น. สัมภาษณ์ ห้องบรรยาย 702 ชั้น 7 -

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
8 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา -
8 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา -

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันที่เปิดฝึกอบรม 28 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
2 ธันวาคม 2565 13.00 - 15.00 น. สัมภาษณ์ ห้องประชุมกลุ่มงานทันตกรรม -
2 ธันวาคม 2565 9.00 - 11.00 น. ข้อเขียน ห้องประชุมกลุ่มงานทันตกรรม -

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่เปิดฝึกอบรม 27 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
16 ธันวาคม 2565 08.30-12.00 ข้อเขียน กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 ตึก 50 ปีอนุสรณ์ -
16 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 ตึก 50 ปีอนุสรณ์ -