กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
2 ธันวาคม 2565 9-12 น. ข้อเขียน ห้องรฦกคุณ ชั้น 2 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยแล้ว (ให้ยื่นหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
3. เคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ให้ยื่นหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
4. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่
4.0 ขึ้นไป ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ ถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คือ 31
พฤษภาคม 2566
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)
1. ผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0
2. ใบรับรองปริญญาบัตร
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
5. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสังกัด
>> ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านต้อง Add Line กลุ่มสมัครสอบPerioCU ปี66 คลิกที่ลิงค์ http://line.me/ti/g/RoQsXhEINO
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการดำเนินการรับสมัครสอบ
>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-8849 - 50
คุณประภัส วารินทร์ หรือที่ Line กลุ่มสมัครสอบPerioCU ปี66 E-mail : prapus.v@chula.ac.th
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
จะต้องดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม (หลักสูตร 3 ปี) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียน
และชำระค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
-
14 ธันวาคม 2565 13-16 น. สัมภาษณ์ ห้องท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 น. ข้อเขียน ห้อง A2 และ A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
13 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 น. สัมภาษณ์ ห้อง B4, B5, B6 และ B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
15 ธันวาคม 2565 13.00-15.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมสาขาปริทันตวิทยา อาคาร7ชั้น3 คณะทันตแพทย์ มช -
15 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน ห้องประชุมสาขาปริทันตวิทยา อาคาร7 ชั้น3 คณะทันตแพทย์ มช -