กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 ปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
1 ธันวาคม 2565 8.00-12.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
8 ธันวาคม 2565 8.00-16.00 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล สอบสัมภาษณ์วันที่ 8-9 ธันวาคม 2022 8.00-16.00 -
9 ธันวาคม 2565 อังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ส่งผลสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรแจ้งภายในวันสอบสัมภาษณ์ -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
6 ธันวาคม 2565 09.00-11.30 ข้อเขียน ห้องประชุมสุทธาสิโนบล อาคาร 1 ชั้น 4 และห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
6 ธันวาคม 2565 11.30-12.00 อังกฤษ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล อาคาร 1 ชั้น 4 และห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
16 ธันวาคม 2565 09.00-11.00 ปฏิบัติ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบภาคปฏิบัติเฉพาะผู้ผ่านข้อเขียนและภาษาอังกฤษ -
16 ธันวาคม 2565 13.00-16.30 สัมภาษณ์ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียนและภาษาอังกฤษ -
หมายเหตุเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทาง facebook : Ortho CMU - จัดฟัน มช

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
2 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
2 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 ปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าสอบปฏิบัติ 500 บาท -
7 ธันวาคม 2565 13.00-16.30 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 ปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
1 ธันวาคม 2565 8.00-12.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
8 ธันวาคม 2565 8.00-16.00 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล สอบสัมภาษณ์วันที่ 8-9 ธันวาคม 2022 8.00-16.00 -
9 ธันวาคม 2565 อังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ส่งผลสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรแจ้งภายในวันสอบสัมภาษณ์ -
หมายเหตุเพิ่มเติม
ใช้กำหนดการเดียวกับหลักสูตรไทย เนื่องจากใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยสามารถนำคะแนนมาใช้ในการสมัครได้ทั้งหลักสูตรไทย และนานาชาติ