กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 เมษายน 2566

สถาบันทันตกรรม

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 สิงหาคม 2566
*หมายเหตุ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์สอบรวมกันทุกสถาบัน
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
16 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 ข้อเขียน ห้องA2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
16 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ ห้องB9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -