กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 22 พฤษภาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
16 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
16 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เปิดฝึกอบรม 26 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุม 2 สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
1 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน ห้องประชุม 2 สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -