กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
6 ธันวาคม 2565 13.00-14.00 วิชาเฉพาะ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 ตึกสมเด็จย่า 93 Critical thinking -
6 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 ตึกสมเด็จย่า 93 -
7 ธันวาคม 2565 13.00-16.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร ชั้น 7 ตึกสมเด็จย่า 93 -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 6 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 9-12 ข้อเขียน ห้องบรรยาย 302 และ 303 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
2 ธันวาคม 2565 13-16 สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล -
หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. IELTS ที่ระดับคะแนน 3.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. TOEFL IBT ที่ระดับคะแนน 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. TOEFL LTP ที่ระดับคะแนน 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
4. MU ELT ที่ระดับคะแนน 84 คะแนนขึ้นไป หรือ
5. MU GRAD Plus ที่ระดับคะแนน 40 คะแนนขึ้นไป
นักศึกษาสามารถติดต่อ สมัครสอบ MU GRAD Plus ได้ตาม Link นี้
1. Website: https://graduate.mahidol.ac.th/MUTEST/index.php?module=Main.php
2. Face book: https://www.facebook.com/LCFGSMU

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
13 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
14 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่เปิดฝึกอบรม 31 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
20 ธันวาคม 2565 09-12 น. ข้อเขียน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 401 -
20 ธันวาคม 2565 13-16 น สัมภาษณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต อาคาร 12 ชั้น 3 ห้องสัมมนา -