กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 11.00-12.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก -
1 ธันวาคม 2565 9.00-11.00 ข้อเขียน ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก -
14 ธันวาคม 2565 13:00-15:00 สัมภาษณ์ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า93 ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ติดตามสถานที่สอบอีกครั้ง เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงย้ายที่ทำการของภาควิชาฯ -
14 ธันวาคม 2565 13:00-15:00 สัมภาษณ์ Department of Oral Pathology, 7th Floor Somdejya 93 Building -
14 ธันวาคม 2565 9:00-12:00 ข้อเขียน ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ติดตามสถานที่สอบอีกครั้ง เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงย้ายที่ทำการของภาควิชาฯ -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
6 ธันวาคม 2565 14:00 น. สัมภาษณ์ ห้อง B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล -