คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตสาธารณสุข

1.รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุลประธาน
2.ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธารองประธาน
3.รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์อนุกรรมการ
4.ศ.ดร.ทพญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์อนุกรรมการ
5.ผศ.ดร.ทพ.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์อนุกรรมการ
6.รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์อนุกรรมการ
7.อ.ดร.ทพญ.มัทนา เกษตระทัตอนุกรรมการ
8.อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคลอนุกรรมการ
9.ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์อนุกรรมการ
10.ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสมอนุกรรมการ
11.ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่งอนุกรรมการ
12.ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัยอนุกรรมการ
13.อ.ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามลอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์อนุกรรมการและเหรัญญิก
15.ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ จาติเกตุอนุกรรมการและเลขานุการ