คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตสาธารณสุข

1.ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ประธาน
2.รศ.ทพ.ดร. ทรงชัย ฐิตโสมกุลอนุกรรมการ
3.ผศ.ทพ.ดร. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์อนุกรรมการ
4.ทพ.ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาลอนุกรรมการ
5.ทพ. ปิยะ ศิริพันธุ์อนุกรรมการ
6.ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสมอนุกรรมการและเหรัญญิก
7.ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนารถ จาติเกตุอนุกรรมการ
8.ทพญ. เพ็ญแข ลาภยิ่งอนุกรรมการ
9.ผศ.ดร.ทพญ. ยุพิน ส่งไพศาลอนุกรรมการ
10.รศ.ทพญ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์อนุกรรมการ
11.ทพญ. ศันสณี รัชชกูลอนุกรรมการ
12.ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์อนุกรรมการและเลขานุการ
13.ทพญ. สุดาดวง กฤษฎาพงษ์อนุกรรมการ
14.ทพ. สุธา เจียรมณีโชติชัยอนุกรรมการ
15.ทพ. อุทัยวรรณ กาญจนกามลอนุกรรมการ