คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำประธาน
2.อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ คุโณทัยรองประธาน
3.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ธงชัย นันทนรานนท์อนุกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อยอนุกรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐอนุกรรมการ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ยสนันท์ จันทรเวคินอนุกรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์อนุกรรมการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์สุทิน จินาพรธรรมอนุกรรมการ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนธีร์ ชิณเครืออนุกรรมการ
10.อาจารย์ ทันตแพทย์ชำนาญ พลอยประดิษฐ์อนุกรรมการ
11.อาจารย์ ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุขอนุกรรมการ
12.อาจารย์ ทันตแพทย์ธงชาติ ศิริพันธ์อนุกรรมการ
13.อาจารย์ ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศินอนุกรรมการ
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทรอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.พลตำรวจตรีหญิงวสุ เทพชาตรี อนุกรรมการและเลขานุการ