คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1.ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐประธาน
2.ทพญ.วรวรรณ คุโณทัยรองประธาน
3.รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์อนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขําอนุกรรมการ
5.ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อยอนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพ.ยสนันท์ จันทรเวคินอนุกรรมการ
7.ผศ.ทพ.ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์อนุกรรมการ
8.อ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรมอนุกรรมการ
9.อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครืออนุกรรมการ
10.ทพ.ชำนาญ พลอยประดิษฐ์อนุกรรมการ
11.ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุขอนุกรรมการ
12.ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์อนุกรรมการ
13.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศินอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทรอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.พันตำรวจเอกหญิงวสุ เทพชาตรีอนุกรรมการและเลขานุการ