คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์

1.รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดาประธาน
2.ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุลรองประธาน
3.ศ.คลินิก ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณอนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพ.วีระ เลิศจิราการอนุกรรมการ
5.รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัยอนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุลอนุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์อนุกรรมการ
8.ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษอนุกรรมการ
9.ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัยอนุกรรมการ
10.อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาลอนุกรรมการ
12.ทพญ.น้ำฝน สุขเกษมอนุกรรมการ
13.ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิตอนุกรรมการ
14.อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์อนุกรรมการและเหรัญญิก
15.ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชนอนุกรรมการและเลขานุการ