คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์

1.รศ.ทพญ.คุณ เมตตจิตต์ นวจินดาประธาน
2.ผศ.ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษอนุกรรมการ
3.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์อนุกรรมการ
4.อาจารย์ ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎอนุกรรมการ
5.ทพญ. ถนอมศุก เจียรนัยไพศาลอนุกรรมการ
6.ทพญ. น้ำฝน สุขเกษมอนุกรรมการ
7.รศ.ทพญ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุลอนุกรรมการ
8.รศ.ทพญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัยอนุกรรมการและเหรัญญิก
9.ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้วอนุกรรมการ
10.ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุลอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพ.ดร. วีระ เลิศจิราการอนุกรรมการ
12.ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์อนุกรรมการ
13.รศ.ทพ. ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุลอนุกรรมการ
14.ทพ. สมชาติ กาญจนวัฒนาอนุกรรมการ
15.ผศ.ทพญ. ชินาลัย ปิยะชนอนุกรรมการและเลขานุการ