คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา นิติทันตวิทยา

1.ผศ.ดร.ทพญ.พิสชา พิทยพัฒน์ประธาน
2.ผศ.ดร.ทพญ.อภิรุม จันทน์หอมรองประธาน
3.พลตำรวจตรีสุรศักดิ์ จ้อยจำรูญ อนุกรรมการ
4.พลตำรวจตรีบุรี รัตนสุวรรณอนุกรรมการ
5.พันตำรวจโทหญิงจิตริณี เกียรติบูรณกุลอนุกรรมการ
6.ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพ.อะนัฆ เอี่ยมอรุณอนุกรรมการ
7.รศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์อนุกรรมการ
8.รศ.ทพ.เทอดพงษ์ ตรีรัตน์อนุกรรมการ
9.ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์อนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์อนุกรรมการ
12.ทพ.นพ พรตระกูลเสรีอนุกรรมการ
13.ทพญ.เมทินี เพชรจูอนุกรรมการ
14.ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.พันตำรวจตรีหญิงวันวิสาข์ นามวงษ์อนุกรรมการและเลขานุการ