คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา นิติทันตวิทยา

1.พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ จ้อยจำรูญประธาน
2.ทพ. การุณ เวโรจน์อนุกรรมการ
3.รศ.ทพ. เทอดพงษ์ ตรีรัตน์อนุกรรมการ
4.ทพ. นพ พรตระกูลเสรีอนุกรรมการ
5.อ.ทพญ.ดร. พิสชา พิทยพัฒน์อนุกรรมการ
6.ทพญ. ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะอนุกรรมการและเหรัญญิก
7.ทพญ. เมทินี เพชรจูอนุกรรมการ
8.ผ.ศ.ทพญ. ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์อนุกรรมการ
9.ทพ. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์อนุกรรมการ
10.ทพ.ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณอนุกรรมการ
11.ทพญ. อภิรุม จันทน์หอมอนุกรรมการและเลขานุการ