คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมทั่วไป

1.ผศ.ทพ. ประมุข จิตต์จำนงค์ประธาน
2.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุตอนุกรรมการ
3.ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุลอนุกรรมการ
4.ทพญ. ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์อนุกรรมการ
5.ทพญ. นฤกร อรุณรุ่งรัศมีอนุกรรมการ
6.ทพ. นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพรอนุกรรมการ
7.ทพ. บุญชู สุรีย์พงษ์อนุกรรมการ
8.ทพญ. พัชนี ชูวีระอนุกรรมการ
9.อ.ทพญ. พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษาอนุกรรมการ
10.ทพญ. รัศมี เกศสุวรรณรักษ์อนุกรรมการและเหรัญญิก
11.ศ.คลินิก.ทพญ. วนิดา นิมมานนท์อนุกรรมการ
12.ทพญ. ศศิธร ทวีเดชอนุกรรมการ
13.ทพญ. สุนทรี ลิ้มสวรรค์อนุกรรมการ
14.ทพ. อานนท์ อรุณเมืองอนุกรรมการ
15.ทพญ. เบ็ญจมาศ เรียงสุวรรณอนุกรรมการและเลขานุการ