คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมทั่วไป

1.ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ ประธาน
2.ทพญ.สุนทรี ลิ้มสวรรค์รองประธาน
3.ผศ.ทพญ.จินตนา อิทธิเดชารณอนุกรรมการ
4.ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุลอนุกรรมการ
5.อ.ดร.ทพญ.เอศเธระ ประทีปทองคำอนุกรรมการ
6.อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติอนุกรรมการ
7.ผศ.ทพญ.อังคณา แสงปัญญาอนุกรรมการ
8. ดร.ทพญ.สุมนา โพธิ์ศรีทองอนุกรรมการ
9.ทพญ.ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์อนุกรรมการ
10.ทพญ.ดลฤดี ชุมภูรัตน์อนุกรรมการ
11.ทพญ.ศศิธร ทวีเดชอนุกรรมการ
12.ทพญ.ฤทัย ธนานิธิศักดิ์อนุกรรมการ
13.ทพญ.กมลรัตน์ ลิมป์ปัทมปาณีอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึกอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษาอนุกรรมการและเลขานุการ