คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

1.รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุลประธาน
2.ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นสรองประธาน
3.ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์อนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจอนุกรรมการ
5.รศ.ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรีอนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์อนุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่นอนุกรรมการ
8.ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์อนุกรรมการ
9.ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์อนุกรรมการ
10.รศ.ทพญ.วันทนี มุทิรางกูรอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.สิริพร ไชยมะโนอนุกรรมการ
12.อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ อนุกรรมการ
13.อ.ทพญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยาอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรีอนุกรรมการและเลขานุการ
15.ผศ.ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่าอนุกรรมการและเหรัญญิก