คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

1.ทพญ. พนมพร วานิชชานนท์ประธาน
2.ทพญ.ดร. จิตติมา พุ่มกลิ่นอนุกรรมการ
3.ทพ. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นสอนุกรรมการ
4.ศาสตราจารย์คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์อนุกรรมการ
5.ทพญ. นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์อนุกรรมการ
6.ผศ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์อนุกรรมการ
7.ทพญ. ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์อนุกรรมการ
8.ผศ.ทพญ. วันทนี มุทิรางกูรอนุกรรมการ
9.รศ.ทพ.ดร. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุลอนุกรรมการ
10.ทพญ. สิริพร ไชยมะโนอนุกรรมการ
11.รศ.ทพญ. สุขนิภา วงศ์ทองศรีอนุกรรมการ
12.ทพญ. สุนี พงศ์โรจน์เผ่าอนุกรรมการ
13.ทพญ. สุปราณี วิเชียรเนตรอนุกรรมการ
14.ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยาอนุกรรมการ
15.ทพญ. สุดาทิพย์ รวยดีอนุกรรมการและเลขานุการ