คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมหัตถการ

1.รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดชประธาน
2.รศ.ทพ.ดร.พิศลย์ เสนาวงษ์อนุกรรมการ
3.รศ.ทพญ.ดร.ชโณทัย เฮงตระกูลอนุกรรมการ
4.รศ.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัยอนุกรรมการ
5.รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกรอนุกรรมการ
6.รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์อนุกรรมการ
7.ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตรอนุกรรมการ
8.ผศ.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคาอนุกรรมการ
9.ผศ.ทพญ.วีระพร วีระประวัติอนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุขอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์อนุกรรมการ
12.ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุลอนุกรรมการ
13.ผศ.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิอนุกรรมการและเหรัญญิก
14.ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุขอนุกรรมการ
15.รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์อนุกรรมการและเลขานุการ