คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมหัตถการ

1.รศ.ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัยประธาน
2.รศ.ดร.ทพ.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์รองประธาน
3.รศ.ทพญ.วีระพร วีระประวัติอนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพญ.ชโณทัย เฮงตระกูลอนุกรรมการ
5.รศ.ดร.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์อนุกรรมการ
6.รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์อนุกรรมการ
7.รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดชอนุกรรมการ
8.รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกรอนุกรรมการ
9.ผศ.ดร.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคาอนุกรรมการ
10.ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษาอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตรอนุกรรมการ
12.ผศ.ทพญ.มุรธา พานิชอนุกรรมการ
13.ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุลอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุขอนุกรรมการและเลขานุการ