คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1.ผศ.นายแพทย์ ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐประธาน
2.ทพญ.วรวรรณ คุโณทัยรองประธาน
3.รศ.นายแทพย์ ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์อนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขําอนุกรรมการ
5.ผศ.ดร.นายแพทย์ ทพ.บวร คลองน้อยอนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพ.ยสนันท์ จันทรเวคินอนุกรรมการ
7.ผศ.ทพ.ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์อนุกรรมการ
8.อ.ดร.นายแพทย์ ทพ.สุทิน จินาพรธรรมอนุกรรมการ
9.อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครืออนุกรรมการ
10.ทพ.ชำนาญ พลอยประดิษฐ์อนุกรรมการ
11.ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุขอนุกรรมการ
12.ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์อนุกรรมการ
13.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศินอนุกรรมการ
14.ผศ.ดร.นายแพทย์ ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทรอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.พันตำรวจเอกหญิงวสุ เทพชาตรีอนุกรรมการและเลขานุการ