คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1.ผศ.นพ.ทพ.ดร. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญประธาน
2.ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐอนุกรรมการ
3.อ.นพ.ทพ.ดร. จุมภฎ อิทธิชัยศรีอนุกรรมการและเหรัญญิก
4.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครืออนุกรรมการ
5.รศ.นพ.ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์อนุกรรมการ
6.ทพ. ธนะศักดิ์ เชงสันติสุขอนุกรรมการ
7.อ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อยอนุกรรมการ
8.ทพญ. ปาหนัน ศาสตรวาหาอนุกรรมการ
9.พ.ต.อ.ทพ.พิมล บำรุงอนุกรรมการ
10.ทพ. ยสนันท์ จันทรเวคินอนุกรรมการ
11.ทพญ. วรวรรณ คุโณทัยอนุกรรมการ
12.รศ.นพ.ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติอนุกรรมการ
13.ทพ. สิทธิชัย ตันติภาสวศินอนุกรรมการ
14.อ.นพ.ทพ. สุทิน จินาพรธรรมอนุกรรมการ
15.ทพ. ธงชาติ ศิริพันธ์อนุกรรมการและเลขานุการ