คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

1.ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียรประธาน
2.รศ.(พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะรองประธาน
3.รศ.ดร.ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาลอนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุลอนุกรรมการ
5.รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพรอนุกรรมการ
6.รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุลอนุกรรมการ
7.รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์อนุกรรมการ
8.ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์อนุกรรมการ
9.รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศกอนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรมอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์อนุกรรมการ
12.ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์อนุกรรมการ
13.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากรอนุกรรมการ
14.ผศ.ทพญ.นิรมล ชำนาญนิธิอรรถอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากรอนุกรรมการและเลขานุการ