คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

1.ผศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ประธาน
2.ทพญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์อนุกรรมการ
3.ผศ.ทพญ. จินตนา ศิริชุมพันธ์อนุกรรมการและเหรัญญิก
4.รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุลอนุกรรมการ
5.ผศ.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์อนุกรรมการ
6.ผศ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรมอนุกรรมการ
7.ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์อนุกรรมการ
8.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์อนุกรรมการ
9.ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์อนุกรรมการ
10.รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุลอนุกรรมการ
11.ทพญ. รชยา จินตวลากรอนุกรรมการ
12.ทพญ. รัชวรรณ ตัณศลารักษ์อนุกรรมการ
13.รศ.ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์อนุกรรมการ
14.รศ. พิเศษ ทพญ. สมใจ สาตราวาหะอนุกรรมการ
15.รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะอนุกรรมการและเลขานุการ