คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

1.รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัยประธาน
2.รศ.ทพญ.ปริม อวยชัยรองประธาน
3.ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุลอนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธอนุกรรมการ
5.ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์อนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพญ.ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ์อนุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ทพญ.วรรณกร ศรีอาจอนุกรรมการ
8.ผศ.ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์อนุกรรมการ
9.ผศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์อนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุลอนุกรรมการ
12.ผศ.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภาอนุกรรมการ
13.ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมายอนุกรรมการ
14.ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ อนุกรรมการและเหรัญญิก
15.ทพ.วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัยอนุกรรมการและเลขานุการ