คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

1.รศ.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัยประธาน
2.ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญอนุกรรมการและเหรัญญิก
3.ผศ.ทพญ. จินดา เลิศศิริวรกุลอนุกรรมการ
4.รศ.ทพญ. ชุติมา ไตรรัตน์วรกุลอนุกรรมการ
5.ทพญ. ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนาอนุกรรมการ
6.ผศ.ทพญ.ดร. ทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์อนุกรรมการ
7.ผศ.ทพญ.ดร.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์อนุกรรมการ
8.รศ.ทพญ. ปริม อวยชัยอนุกรรมการ
9.ผศ.ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์อนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิอนุกรรมการ
11.รศ.ทพญ. มาลี อรุณากูรอนุกรรมการ
12.ทพญ. วรรณกร ศรีอาจอนุกรรมการ
13.อ.ทพญ. วีริษฏา ยิ้มเจริญอนุกรรมการ
14.ผศ.ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธอนุกรรมการ
15.ทพ. วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัยอนุกรรมการและเลขานุการ