คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ปริทันตวิทยา

1.ศ.คลินิก ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ประธาน
2.ทพ. ขจร กังสดาลพิภพอนุกรรมการ
3.ผศ.ทพญ.ดร. จันทรกร แจ่มไพบูลย์อนุกรรมการ
4.รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณอนุกรรมการ
5.ผศ.ทพญ. ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุลอนุกรรมการ
6.รศ.ทพ. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสินอนุกรรมการ
7.รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญอนุกรรมการ
8.รศ.ทพญ. นวลฉวี หงษ์ประสงค์อนุกรรมการ
9.ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนุช เพิ่มพานิชอนุกรรมการ
10.ผศ.ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวชอนุกรรมการ
11.รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุขอนุกรรมการ
12.ทพ. สุพจน์ ตามสายลมอนุกรรมการ
13.ผศ.ทพญ. สุพัตรา แสงอินทร์อนุกรรมการ
14.ผศ.ทพญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูรอนุกรรมการ
15.รศ.ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์อนุกรรมการและเลขานุการและเหรัญญิก