คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ปริทันตวิทยา

1.รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลมประธาน
2.รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุขรองประธาน
3.ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์อนุกรรมการ
4.ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิตอนุกรรมการ
5.รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญอนุกรรมการ
6.รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณอนุกรรมการ
7.รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์อนุกรรมการ
8.รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์อนุกรรมการ
9.ผศ.ดร.ทพญ.จันทรกร แจ่มไพบูลย์อนุกรรมการ
10.ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนุช เพิ่มพานิชอนุกรรมการ
11.ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุลอนุกรรมการ
12.ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์อนุกรรมการ
13.ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพอนุกรรมการ
14.อ.ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์อนุกรรมการ
15.ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูรอนุกรรมการและเลขานุการ/เหรัญญิก