คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

1.รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณประธาน
2.ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโนรองประธาน
3.ศ.คลินิก ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิตอนุกรรมการ
4.รศ.ดร.ทพ.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุลอนุกรรมการ
5.รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวีอนุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ทพญ.มาริสา สุขพัทธีอนุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้งอนุกรรมการ
8.ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวชอนุกรรมการ
9.ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใสอนุกรรมการ
10.ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุขอนุกรรมการ
11.อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์อนุกรรมการ
12.อ.ดร.ทพ.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์อนุกรรมการ
13.ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์
14.ผศ.ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากรอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.อ.ดร.ทพญ.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะอนุกรรมการและเลขานุการ