คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

1.รศ.ทพญ. รำไพ โรจนกิจประธาน
2.ทพญ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์อนุกรรมการ
3.ทพ. จักรี องค์เทียมสัคค์อนุกรรมการ
4.ทพ. โชติรส คูผาสุขอนุกรรมการ
5.ทพ. ดนัย ยอดสุวรรณอนุกรรมการ
6.ผศ.ทพ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวีอนุกรรมการ
7.รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศลอนุกรรมการ
8.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนาอนุกรรมการ
9.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากรอนุกรรมการและเหรัญญิก
10.ทพ. พิริยะ ยาวิราชอนุกรรมการ
11.รศ.ทพ.ดร. ภัททพล อัศวนันท์อนุกรรมการ
12.ทพ. แมนสรวง อักษรนุกิจอนุกรรมการ
13.รศ.ทพญ. ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลงอนุกรรมการ
14.ทพ. สรรพัชญ์ นามะโนอนุกรรมการ
15.ผศ.ทพ.ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุลอนุกรรมการและเลขานุการ