การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18:00 น.