การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 23:59 น.