การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:00 น.