การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัคร ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สำหรับผู้มีต้นสังกัดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว)
หมายเหตุ ยกเว้นผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองต้นสังกัดประกอบการสมัคร
สำหรับผู้มีต้นสังกัดอื่นที่ไม่ได้มาจากสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบเข้าฝึกอบรมและทันตแพทย์ประจำบ้าน

การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16:30 น.