กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
19 ธันวาคม 2565 9.00-11.00 ข้อเขียน ห้องบรรยาย B4-B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
20 ธันวาคม 2565 8.00-12.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมเด็ก ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
หมายเหตุเพิ่มเติม
ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ได้ ดังนี้
1.IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
2.TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 ขึ้นไป หรือ
3.TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรือ
4.MU GRAD TEST ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป