กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม 5 สิงหาคม 2567
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
6 ธันวาคม 2566 13.00-16.00 น. ปฏิบัติ ติตตามประกาศอีกครั้ง -
6 ธันวาคม 2566 8.30-12.00 น. ข้อเขียน ติดตามประกาศอีกครั้ง -
8 ธันวาคม 2566 8.00-12.00 น. สัมภาษณ์ ติดตามประกาศอีกครั้ง -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2567
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
18 ธันวาคม 2566 09.00-11.00 ข้อเขียน ห้อง B13 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
19 ธันวาคม 2566 08.00-12.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมเด็ก ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
หมายเหตุเพิ่มเติม
ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ได้ ดังนี้
1.IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
2.TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 ขึ้นไป หรือ
3.TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรือ
4.MU GRAD TEST ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป