ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

สาขา หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการสอบ เอกสารประกอบการสอบ Selected reading อื่น ๆ
1.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2565 แฟ้มผลงาน Selected reading
2.ปริทันตวิทยา พ.ศ.2565 บัตรปริทันต์ Selected reading
3.ทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ.2560 พ.ศ.2556 ภาคผนวก Selected reading
4.ทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน แบบรายงานผู้ป่วย Selected reading แบบขออนุมัตินำรายงานผู้ป่วย
5.ทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2565 (ฉบับนี้สำหรับการสอบในปี พ.ศ 2567) พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) พ.ศ.2560 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน Selected reading
6.ทันตสาธารณสุข พ.ศ.2560 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน ใบรับรองสัดส่วนผลงาน แบบประเมินเอกสารวิชาการประเภทโครงการ แบบประเมินเอกสารวิชาการประเภทผลงานวิจัย Selected reading เอกสารแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ
7.วิทยาเอ็นโดดอนต์ พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน Selected reading เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1
8.ทันตกรรมหัตถการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 แฟ้มผลงาน Selected reading คําแนะนําการเตรียมเอกสารรายงานผู้ป่วย สำหรับการสอบในปี 2566
9.วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน Selected reading
10.ทันตกรรมทั่วไป พ.ศ.2561 พ.ศ.2556 แฟ้มผลงาน Selected reading
11.ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน Selected reading
12.นิติทันตวิทยา พ.ศ.2559